Prisotni na strani
Prisotni 1 gost .
Števec pogledov vsebine : 26759
Za?etek


Zaradi pove?anega tevila poarov v obdobju med 1870 1875 na obmo?ju vasi iberci in okolice je g. BAUUSTER, ki je bil pobudnik ustanovitve, skupaj z va?ani ustanovil in zasadil temelj gasilskega drutva v ibercih. Ustanovni ob?ni zbor je bil junija leta 1878. Prav kmalu so si nabavili primerno ro?no brizgalno in drugo potrebno opremo za gaenje poarov. Za prvega na?elnika je bil izvoljen Bauuster, ki je z lastnimi sredstvi leta 1895 zgradil majhen gasilski dom, ki je stal na istem mestu, kot stoji dananja stavba. Leta 1900 se je v teh krajih mudil tudi cesar Franc Joef, pri katerem so bili sprejeti tudi ?lani uprave takratnega drutva, ter v uspenem razgovoru dobili obljubo, da drutvo dobi ro?no prevozno brizgalno, kar se je izpolnilo v letu 1905, brizgalno pa hranimo e danes.

Zaradi prve svetovne vojne se je ?lanstvu v drutvu zmanjalo, vendar pa je drutvo vseeno delovalo, po drugi svetovni vojni pa je drutvo zalo v kadrovske in materialne teave ter skoraj prenehalo z delovanjem, vendar pa so v letu 1946 v apako dolino prili ljudje iz razli?nih krajev Slovenije ter tako drutvo spet pognali v tek.

Drutvo se je potem razvijalo ter se moderniziralo, sedaj imamo poleg velikega novega doma e kombinirano vozilo PEUGEOT z avtoprikolico z opremo za hitri napad manjih poarov, vso potrebno opremo za gaenje, delovne in sve?ane uniforme, devet kompletov negore?ih oblek in vso drugo opremo, ki je bila obnovljena oz. zamenjana v zadnjih desetih letih.

Sedanje Prostovoljno gasilsko drutvo iberci deluje na lokaciji v sredi?u vasi iberci, tik ob regionalni cesti Cmurek-Gornja Radgona. Obmo?je drutva obsega 5 vasi, in sicer iberci, Stogovci, Drobtinci, Janhova in Grabe. Skupna povrina naselij znaa 1,6 km2. Na tem obmo?ju ivi 170 druin, ki ima prijavljenih 211 gospodinjstev in teje cca 597 ob?anov.

Samo drutvo teje 82 ?lanov, vendar pa jih je le slaba polovica aktivnih, preostali ?lani pa se vsako leto manj udeleujejo dejavnosti v drutvu. Zaradi tega smo se pri?eli sre?evati s kadrovsko problematiko v drutvu.

V okviru drutva imamo upravni odbor drutva, sekcijo za mladino, veterane, gasilke, komisijo za zgodovino drutva in disciplinsko komisijo ter nadzorni odbor drutva.

V vseh teh letih se je zamenjalo e ve? predsednikov in funkcionarjev drutva. Sedanje vodstvo drutva: predsednik Sao PE?EK, poveljnik Robert LEMER, podpoveljnik Ferdo FLISAR, tajnik Bogdan TELCAR, blagajnik Nevenka BI?EK. Prav tako sta v drutvu podeljena ?astna naziva, in sicer za ?astnega predsednika drutva - Milana AFRANA ter za ?astnega ?lana drutva - Fran?ika SOBO?ANA.

Februar 2010

Predsednik PGD iberci:
Sao PE?EK

 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla