Prisotni na strani
Prisotni 1 gost .
Števec pogledov vsebine : 24243
Za?etek


Prostovoljno gasilsko drutvo Sp. Ivanjci hrani v svoji kroniki prvi zapisnik ustanovnega ob?nega zbora prostovoljne gasilske ?ete Ivanjci s sedeem v Ivanjcih, vril pa se je 28. januarja 1936 leta, zapisnik je zapisal g. Joa Hrastel. Prva gasilska ?eta se je ustanovila 18. junija istega leta v prostorih g. Antona Slogovi?a, ki je bil tudi prvi predsednik drutva.
Na ustanovnem ob?nem zboru je bilo zbranih 32 ?lanov, v letu 2010 pa je v nae drutvo vklju?enih e 125 ?lanov, ?lanic in gasilske mladine.

V vseh letih od obstoja drutva se je menjalo veliko generacij prizadevnega in portvovalnega ?lanstva ter vodstvenega kadra. Veliko poudarka se je dajalo na pridobitev ustreznega znanja, vzgoji mladega gasilskega kadra, opremljanju drutva z novim gasilskim vozilom z vodo ter drugo sodobnejo gasilsko opremo. Rezultati tega dela so vidni ob doseenih delovnih in tekmovalnih rezultatih naih gasilskih enot.
Nae drutvo zadnjih nekaj let daje poudarek predvsem na izobraevanje in nao mladino. Izobraujemo se vsi ?lani, ?lanice, mladi pa se udeleujejo kviza gasilske mladine in orientacijskih tekov. Rezultati izobraevanja so vidni, saj so ?lanice pred dvema letoma ustanovile ensko B desetino, aktivne pa so postale tudi mlaje ?lanice, ki so v letu 2009 ustanovile A desetino. Sedaj v naem drutvu delujejo tiri ?lanske gasilske enote. Za vse ?lane je to nova vzpodbuda, saj sodelujemo na drutvenem ocenjevanju in tudi regijskem tekmovanju. ?e nam ?as dopu?a, pa se udeleimo razli?nih tekmovanj v nai ob?ini kot tudi v sosednjih krajih.
Zelo dejaven je mentor mladine g. Zvonko Gredar, ki zelo aktivno dela z nao mladino. Tako sedaj v naem drutvu delujeta dve pionirski in ena mladinska desetina. Lahko se pohvalimo s tevilnimi priznanji in pokali, dvakrat pa smo sodelovali tudi na dravnem pionirskem gasilskem tekmovanju in dosegli lepe uspehe. Z nao mladino se udeleujemo tudi ob?inskih in regijskih tekmovanj, tekmovanj v orientacijskem teku in kviza gasilske mladine.

Gasilski dom PGD Sp. Ivanjci stoji ob cesti Maribor-Gornja Radgona. V njegovi neposredni bliini stoji kapelica. V kraju imamo poto, kmetijsko zadrugo, ago in dva gostinska lokala
Skozi na kraj te?e reka ?avnica.

Poarnovarnostno obmo?je PGD Sp. Ivanjci, ki je PGD I. kategorije, zajema naselji: Sp. Ivanjci in Ivanjski Vrh.

Februar 2010
Predsednik PGD Spodnji Ivanjci
Matej HRASTELJ
 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla