Prisotni na strani
Prisotni 1 gost .
Števec pogledov vsebine : 25737
Za?etek


Dejavnost gasilskega drutva se je pri?ela leta 1946. To je bil ?as povojne obnove. Ljudi je povezovalo veselje, humanost in ustvarjalni zagon.

Pobuda za ustanovitev gasilskega drutva je nastala ob prijetnem klepetu v vaki kr?mi, kjer so bili prisotni: Alojz Lon?ari?, Janez Petek, Ignac Rozman, Karel Zupe, Joe Poto?nik, Joe Rojko in Hajn?i Mlinari?. To so bili zagnani, neustrani moje z eno samo eljo pomagati so?loveku v stiski. Pri vakem kova?u Leonu Osojniku so naro?ili prvo delovno orodje kavelj. Bili so prepri?ljivi, irili so krog enako misle?ih.

Uradna ustanovitev drutva je bila 1948. ?lani prvega upravnega odbora so bili:
  • Ignac Roman predsednik
  • Karel Zupe blagajnik
  • Joe Poto?nik tajnik
  • Franc Lipnik poveljnik
  • Alojz Lon?ari? ?lan UO
  • Joe Rojko ?lan UO
  • Janez Prai?ek ?lan UO
  • Fran?ek Kolari? ?lan UO
  • Hajnci Mlinari? ?lan UO

V poarni okoli drutva so bile vklju?ene naslednje vasi: Negova, Lokavci, Gornji Ivanjci in Kunova.
Leta 1951 so se pri?ele priprave za izgradnjo prvega gasilskega doma na lokaciji v centru Negove. Opeko so ro?no izdelali pri Janezu Bra?i?u v Negovski vasi. Delo je vodil Alojz Lon?ari?, sodelovali pa so tevilni ob?ani. Zidarska dela so opravljali doma?ini pod vodstvom Franca Krambergerja. S prostovoljnim delom je bil dom zgrajen in predan namenu leta 1952.

Vse do leta 1962 so gasilci odhajali na pogori?a s konjsko vprego. Prvi gasilski avtomobil znamke mercedes, starejega tipa, je drutvo dobilo leta 1962.
V sedemdesetih letih je potekalo vzorno delo z gasilsko mladino. Nastajale so pionirske desetine, ki so bile podmladek kasnejega ?lanstva. e posebej je potrebno omeniti u?itelja Harolda Starovasnika, ki je bil neumorni gasilec in mentor pionirskim skupinam.

Leta 1974 je pod vodstvom tedanjega predsednika drutva Janka Kocbeka, Ob?inske gasilske zveze Gornja Radgona, predsednika krajevne skupnosti Slavka Lon?ari?a ter seveda ob izdatni podpori ob?anov gasilsko drutvo pridobilo tretjo novo brizgalno Ziegler in noveji gasilski avto. V letu 1980 je drutvo razvilo svoj gasilski prapor.

Pod vodstvom Slavka Lon?ari?a v letu 1987 se je pri?ela velika akcija za nov gasilski dom z nakupom zemlji?a, zbiranjem lesa in gradbenega materiala in 8. septembra naslednjega leta je bil poloen temeljni kamen sedanjega gasilskega doma. Gradnja s prekinitvami je potekala polnih 10 let in vsa dela so bila kon?ana v letu 1998, ob praznovanju 50. obletnice gasilstva v Negovi. V drutvu so opravili 11.800 prostovoljnih delovnih ur. Vrednost investicije pa je bila takrat ocenjena na 24.953.476,00 din.

Negovski gasilci niso mirovali, potrebovali so novo avtocisterno z brizgalno kapacitete 5000 litrov vode. Ob?ani so se s pogodbo obvezali, da bo vsaka druina prispevala 10.000,00 din letno. Prispevke naj bi zbirali 5 let, ker pa so pridobili veliko donatorjev, se je akcija omejila na 3 leta. Novo gasilsko avtocisterno MAN smo sve?ano predali svojemu namenu 8. septembra 2001. V letu 2003 smo pridobili e kombi gasilsko vozilo za prevoz motva.

Praznovanje 60. obletnice delovanja PGD Negova smo obeleili z bogato tradicijo, izkunjami in dobro opremljenim drutvom 8. septembra 2008. Ob tej sve?anosti smo prevzeli kombinirani gasilsko vozilo za intervencije.

Skrb za primerno opremljenost in pripravljenost operativnih gasilcev je naa prioritetna naloga v drutvu. S pravilnim odnosom in delo z mladino si bomo prizadevali za gasilski podmladek, saj druga?e na tem podro?ju ni mogo?e pri?akovati ustreznega kadra za delovanje gasilskih organizacij v prihodnjih obdobjih.
V Negovi imamo odli?no osnovno olo, s ponosnim imenom naega rojaka dr.Antona Trstenjaka, v kateri se z naim dobrim sodelovanjem lahko pridobi gasilska pripadnost tevilnih otrok.
Misel ob koncu je, da je tudi v bodo?e potrebno biti v duhu strpnosti, humanitarne pripravljenosti in prostovoljnosti, saj to je garancija za nadaljnjo uspeno delo gasilske organizacije.

Februar 2010
Predsednik PGD Negova:
Slavko LON?ARI?


 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla