Prisotni na strani
Prisotni 1 gost .
Števec pogledov vsebine : 29084
Za?etek


Nae gasilsko drutvo je nastalo na ustanovnem ob?nem zboru 4. septembra daljnega leta 1938. Drutvo je takrat telo 34 ?lanov iz vasi Lutverci in 7 ?lanov iz vasi Plitvica. Takratni ustanovni ?lani so takoj za?eli z akcijo ter pri?eli z gradnjo gasilskega doma, ki je bil dokon?an e leta 1939. To je bila v tistem ?asu velika pridobitev za vasi Lutverci in Plitvica. V istem letu je drutvo dobilo tudi svojo brizgalno tipa DKW ter prvi gasilski avto.

Prvi poar, ki je omenjen v naih arhivskih zapiskih, je bil uspeno pogaen leta 1939. Zagorelo je 25. maja 1939, v Lutvercih 12, gorelo pa je gospodarsko poslopje. Do za?etka 2. svetovna vojne je bilo drutvo e naprej aktivno, med vojno pa je gasilsko gibanje v vasi zamrlo. Ustanovitelji so brizgalno in ostalo gasilsko opremo skrili, avtomobil pa je ostal v gasilskem domu, vendar ga je okupator nasilno odvzel.

Po osvoboditvi, leta 1946, je bil ponovno sklican ob?ni zbor, izvoljeno je bilo novo vodstvo, pristopili so novi ?lani. e takrat se je veliko vlagalo v delo z mladimi, kar je vidno e dandanes.

V letu 1971 so ?lani za?eli zbirati sredstva za nabavo nove motorne brizgalne, ki je bila v naslednjem letu tudi dobavljena. Posebej se je drutvo izkazalo v poplavah leta 1973, za kar je drutvo dobilo priznanje OK SZDL. Leta 1978 je stekla akcija in zagotavljanje sredstev za nabavo novega gasilskega vozila, ki je leto zatem e stal v gasilskem domu in je bil znamke VAZ. Naslednja naloga, ki si jo je zadalo drutvo, je bila izgradnja prikolice, ki je bila plod portvovalnega dela ?lanov drutva.

Leta 1980 so se ?lani odlo?ili za prizidek k obstoje?emu gasilskemu domu, ki je bil tudi hitro dokon?an, saj je bilo vanj vloenih neteto prostovoljnih delovnih ur ne samo ?lanov drutva, ampak tudi ostalih va?anov Lutvercev in Plitvice.

V drutvu aktivno delujejo desetine, in sicer ?lanske, mladinska in pionirska, ki so zelo uspene, kar dokazuje tevilo osvojenih pokalov v nai vitrini. V letu 1996 smo nabavili vozilo znamke Mercedes MB 100. Takrat je nae drutvo telo 77 ?lanov in 20 mladincev ter pionirjev. Po potrebi ve?jega zunanjega prostora smo v letu 1997 pristopili k ureditvi zemlji?a za naim gasilskim domom. V letu 1998 smo pri?eli zidati nov prizidek, ki je namenjen za nove sanitarije, pisarno, kurilnico ter novo garderobo. Isto?asno smo v letu 1998 uredili centralno ogrevanje celotnega gasilskega doma. V letu 2000 smo pri?eli razmiljat o ureditvi zunanjosti doma. Namensko smo za?eli var?evati sredstva ter se v letu 2002 lotili obirnega projekta. Tako smo v letu 2002 obnovili fasado, zamenjali dotrajana okna ter kleparsko obnovili nadstreek nad stolpom. V tem letu smo tudi obogatili nae pro?elje s sliko Sv. Florjana. Leta 2004 ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo smo ob naem zemlji?u za gasilskim domom zasadili drevored lip. V mesecu maju 2006 smo prevzeli novo gasilsko vozilo GVV - 1 Renault Mascott z vso pripadajo?o opremo. V tem letu smo tudi temeljito obnovili ostreje doma in ga na novo prekrili. V letu 2007 smo uredili zunanjo razsvetljavo ob naem zemlji?u, postavili leseno hiico za piknike, uredili igri?e za odbojko na mivki, uredili progo za balinanje ter postavili igrala za nae najmlaje. Leta 2008 smo prevzeli nov drutveni prapor z veliko trakovi in eblji?ki ter tako zamenjali na stari prapor. Leta 2008 je sledilo e eno presene?enje vsem naim zvestim gasilcem: ob sami obletnici in prevzemu prapora smo pripeljali e novo vozilo, in sicer kombi Citroen Jumper, ki je nadomestil staro vozilo Mercedes MB 100. V letu 2009 smo pri?eli z ureditvijo sejne sobe v nadstreku doma, ki jo bomo zaklju?ili v letu 2010. Sedaj je v nae vrste vklju?enih 132 gasilcev.

Februar 2010

Predsednik PGD Lutverci
Renato FLISAR

 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla