Prisotni na strani
Prisotni 3 gostov .
Števec pogledov vsebine : 24923
Za?etek Prva stran


Dobrodosli na prvi strani portala

Korenine drutva segajo v daljno leto 1939. 6. avgusta 1939 ob 15. uri popoldne se je v hii Ignaca Knafli?a, posestnika v Ivanjevcih, odvijal ustanovni ob?ni zbor Prostovoljne gasilske ?ete Ivanjevci v upi Ljutomer, ki ga je vodil ?lan pripravljalnega odbora g. Vu?ak Ferdinand. Na ustanovnem ob?nem zboru je bilo prisotnih 39 ?lanov od 42 in zastopnik gas. upe Ljutomer g. Ljudomil Ivanji?. Takratni prvi predsednik je bil tov. Fekonja Anton.

Na ustanovnem ob?nem zboru so se dogovorili, da morajo takoj pristopiti k vajam in k akciji za postavitev gasilskega doma in nabave gasilskega orodja. Na temelje, ki so jih med vojno zgradili Nemci za nemkega oficirja, so med leti 1945 - 1950 za?eli graditi gasilski dom.
Leta so minevala, ?lani in ?lanice gasilskega drutva so pridobivali na novih ?lanih; udeleevali so se raznih tekmovanj in sre?anj, izobraevanj, svoje uspeno znanje in delo so dokazovali z uspehi na tekmovanjih ter gaenjem poarov v blinji in daljni okolici.

V zadnjih 15 letih je bil dan najve?ji poudarek pridobivanju in vzgoji gasilskega kadra, kakor tudi opremljanju drutva z gasilskim vozilom ter s potrebno gasilsko opremo, v zadnjih 4 letih pa je velik poudarek na adaptaciji gasilskega doma.
Leta 2008 se je gradnja kon?no pri?ela in kaj hitro so bili vidni prvi obrisi novega gasilskega doma. Gasilci in va?ani z veliko prostovoljnega dela in truda dogradijo garao za gasilsko vozilo, zamenjajo streho, nabavijo okna in vrata, uredijo sanitarije, v mansardnih prostorih pa uredijo ve?namensko dvorano za potrebe ne samo gasilcev, ampak tudi vseh krajanov. ?lani PGD Ivanjevci si namre? elimo, da bi prostor sluil druenju krajanov, kulturnim prireditvam, ki so tradicionalne (materinski dan, kresovanje, vrtna veselica, razli?na sre?anja, sestanki, ob?ni zbori ...).

Ponosni smo na prelepo prireditev, ki je bila 8. 8. 2009 v Ivanjevcih ob Ivanjevski slatini, kjer smo obeleili 70. obletnico obstoja in uspenega delovanja drutva ter razvili nov prapor. Ob obletnicah je drutvo obi?ajno dobilo nov zagon, e trdneji korak pri nadaljevanju tradicij gasilstva in tovaritva, ki prinaa vedno nove uspehe.
Vsa ta leta so drutvo spremljali portvovalnost, pripravljenost za prostovoljno delo in strokovno usposabljanje, pomo? v stiskah kot tudi tovaritvo, skrb za mlade gasilce, skrb za ustrezno tehni?no opremljenost.

Sede PGD Ivanjevci je v gasilskem domu v Ivanjevcih 9. Danes ima drutvo 55 ?lanov. Poarnovarnostno obmo?je PGD Ivanjevci, ki je PGD I. kategorije, zajema naselja: Ivanjevci, Ivanjevski Vrh in Rodmoci.

?e boste obiskali vasico Ivanjevci, ki lei v sredi?u vrelcev ivljenja v ?avniki dolini, se boste peljali mimo kunega znamenja, vake kapelice, posve?ene Sveti druini, gasilskega doma in prispeli do naravnega vrelca Ivanjevske slatine, kjer je tudi Marijin kip. Na klopci si boste lahko privo?ili po?itek in pogled v reko ?avnico, ki se vije po prelepem SV delu Slovenije.

Februar, 2010

Predsednik PGD Ivanjevci:
Daniel AJLEC

 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla