Prisotni na strani
Prisotni 2 gostov .
Števec pogledov vsebine : 238217
Prva stran Prva stran


DOBRODOLI


Podatki o pri?etku delovanja Ob?inske gasilske zveze Gornja Radgona nam povedo, da segajo za?etki  e v leto 1952, predvsem se je delovalo na gasilski opremljenosti in povezovanju, izvajanju poarne pomo?i na terenu. Skupno delovanje v mnogih gasilskih dejanjih je bilo pozitivno, kljub temu da zveza e ni bila ustanovljena.
V letu 1955, z uvedbo komunalnega sistema, so  Prostovoljna gasilska drutva (PGD) in  Industrijska gasilska drutva (IGD) na nivoju takratne ob?ine Gornja Radgona sprejele odlo?itev in ustanovljena je bila Ob?inska gasilska zveza Gornja Radgona.  Ob?inska GZ Gornja Radgona je bila prvi? vpisana v register drutev 11.11.1955, s sedeem v Gornji Radgoni.

Ve? kot 40 let je  Ob?inska GZ Gor. Radgona skupaj  delovala na sedanjem obmo?ju in na obmo?ju novo nastalih ob?in Radenci in Sveti Jurij ob ?avnici.   Sedanje obmo?je GZ Gor. Radgone in odli?nega skupnega sodelovanja s 16 PGD na obmo?ju ob?ine Gornja Radgona in ob?ine Apa?e je v obeleevanju svoje 60. obletnice velik doprinos na podro?ju za?ite in reevanja v najirem pomenu.Ob?inska gasilska zveza  v takratni ob?ini Gornja Radgona na sedanjem obmo?ju Upravne enote Gornja Radgona je povezovala  32  PGD,  organiziranih v petih gasilskih sektorskih tabih, in sicer:

* sektor  APA?E  je zdrueval PGD:  Apa?e, Leane, Lutverci,  Podgorje, epovci in iberci; Sektorski poveljniki: Adolf ?ap, Joe Sinic in Roman Bek-(sektor deloval do leta  2007);

* sektor RADGONA  je zdrueval PGD: Gornja Radgona, ?renjevci, Orehovci, Mele, Sp.  ?avnica, Zbigovci in ratovci; Sektorski poveljniki:Karel Kozar,Viktor Kapun in Franc Mulec in Karel Hojs- (sektor do leta 2007);

* sektor NEGOVA  je zdrueval PGD: Negova, Ivanjevci,Staveinci in Spodnje Ivanjci; Sektorski poveljniki:Karel Fleisinger, Harold Starovasnik in Sre?ko iek-( sektor do leta 2007)

* sektor RADENCI je zdrueval  PGD: Radenci Bora?eva, Hrastje  Mota, Hraenski vrh, Janev Vrh, Kapela in Okoslavci; Sektorski poveljniki: Ivan Trstenjak, Ivan Kosi, Ivan Rantaa in Ivan Koren-(do leta 2000)

*sektor VIDEM   je zdrueval PGD: Videm ob ?avnici, Grabono, Dragotinci, Roi?ki Vrh, Seli?i -Kupetinci, Slaptinci, Sovjak in Stara Gora.Sektorski poveljniki: Franc Berden in Roman Muhi? (sektor deloval do leta 1998)

Prenehanje delovanje sektorjev v Ob?inski gasilski zvezi Gornja Radgona  je povezano z novo nastalimi lokalnimi skupnostmi in novimi gasilskimi zvezami ter imenovanji poveljnikov GZ in ob?inskih gasilskih poveljstev (Radgona in Apa?e). V takratno Ob?insko gasilsko zvezo Gornja Radgona so se organizacijsko povezovala Industrijska gasilska drutva (pri?etek ustanavljanja v 70-ih letih), in sicer:

IGD Gorenje-Elrad, IGD Avtoradgona, IGD Opekarna, enota-desetina v Mesni industriji Radgona, IGD Zdravili?e Radenci, IGD Lina Apa?e in IGD Marles Bora?eva.

V za?etku delovanja Ob?inske gasilske zveze Gornja Radgona je prevzel predsedniko funkcijo  Joe telcl, tajnik ob?inske SIS za varstvom  pred  poarom, ki je zvezo vodil  polnih  22 let in dve leti pred registracijo zveze vse do leta 1977. Za predanost , prizadevnost in velike zasluge za  razvoj gasilstva mu je bil podeljen naziv ?astni predsednik OGZ  Gornja Radgona. Umrl je leta 1997.

Funkcijo predsednika zveze od  leta 1977 je prevzel Peter Fridau in jo je opravljal 26 let, in sicer  do leta 2003. Za  predanost , prizadevnost in velike zasluge za razvoj gasilstva mu je bil podeljen naziv ?astni predsednik Gasilske zveza Gornja Radgona.  Funkcijo predsednika zveze je v letu 2003 kot  3. predsednik   prevzel Peter Cvetkovi? in jo opravlja tretji  mandat (2013-2018).. Od leta 1955 so na operativnem podro?ju  zvezo vodili poveljniki :  Mirko Gamzer - G?,  Ivan Trstenjak - VG?,  Janko Trstenjak - G? II. stop., Valter Horvat - VG? II. stop.,  tefan Fartek -VG? II. stop. (2000-2008) in sedanji poveljnik  Robert Lipi? - VG? I. stop.

Sede ob?inske gasilske zveze  je bil od za?etka delovanja v starem gasilskem domu na Apaki cesti, nato v prostorih Sodi?a na Keren?i?evi  ulici,  oboje v Gornji Radgoni. Ob 100. obletnici PGD Gornja Radgona  je bil leta 1982 predan namenu nov gasilski dom v Gornji Radgoni. Nov gasilski dom in dom civilne za?ite v Gornji Radgoni je bil pridobitev  dobrih pogojev  za delo tudi za gasilsko zvezo in servisno dejavnost ter sede zveze, kjer  je e danes.

Servisna dejavnost pri GZ Gornja Radgona  od 1982 vri servisiranje gasilnikov in meritve hidrantnega omreja. S stalno zaposlenimi delavci - gasilci  predstavlja osnovo stalne pripravljenosti gasilskega centra PGD Gornja Radgona. Praviloma in praksa je, da je vodja servisne delavnice isto?asno poveljnik PGD Gornja Radgona. To zahtevno nalogo je dolga leta uspeno opravljal  tefan Fartek, od 1.1. 2008 dalje to delo opravlja Vladimir Cvetkovi?.

Administrativno pomo? za vsa PGD in tajnica GZ, opravlja naloge Marjeta Erdela  od 1984 leta.
Nova lokalna ureditev z letom 1995, iz ene ob?ine Gornja Radgona so se ustanovile tri nove ob?ine, pa ne prinese samo spremembe v nazivu Ob?inska gasilska zveza v Gasilsko zveza Gornja Radgona, ampak se pri?nejo spremembe na organizacijskem teritorialnem in organizacijskem operativnem podro?ju dela gasilske organizacije, in sicer:

- v letu 1998 se organizira nova GZ Sveti Jurij ob ?avnici,                                                                 

- v letu 2000 se organizira nova GZ Radenci                                                                                         

- v  ob?ini Gornja  Radgona v gasilski zvezi od leta dalje deluje in ostane povezanih 16  prostovoljnih gasilskih drutev.

V letu 2007 se je ustanovila nova ob?ina Apa?e. Povezanost gasilstva v Gasilski zvezi Gornja Radgona ostaja naprej enotna za obmo?je ob?in Gornja Radgona in Apa?e.  Z letom 2007 se imenuje Ob?insko gasilsko poveljstvo ob?ine Apa?e, ki operativno povezuje 6  PGD:  Apa?e, Lutverci,  Leane,  Podgorje v Apaki dolini, epovci in iberci. Od imenovanja OGP ga vodi Stanislav Bratua, ob?inski gasilski poveljnik, VG? I:stop.  in
Ob?insko gasilsko poveljstvo ob?ine Gornja Radgona, ki operativno povezuje  10  PGD: Gornja Radgona, ?renjevci, Orehovci, Mele, Spodnja ?avnica, Zbigovci, Negova, Ivanjevci, Staveinci in Spodnje Ivanjci. Od imenovanja OGP ga vodi Vinko Gonik, ob?inski gasilski poveljnik,VG? I.stop.

Gasilstvo v ob?ini Gornja Radgona in v ob?ini Apa?e, kjer se gasilci povezujemo v skupno  GZ Gornja Radgona, ima ve? kot 130-letno tradicijo in se je v tem ?asu razvilo v sodobno prostovoljno  organizacijo za izvajanje gasilske slube. Smo sestavni del lokalnega sistema, kjer ob izvajanju javne gasilske slube opravljamo e ve?ji del vseh nalog ob naravnih in drugih nesre?ah  ali re?eno druga?e, da smo resni?no   v slubi ljudstva NA POMO?!
Naa bogata gasilska  tradicija na temelju prostovoljnega dela se danes prepleta in odraa v 16 prostovoljnih gasilskih drutvih. Dejavnost izvajamo z ve? kot 1800 ?lani, kjer ne manjka ?lanic in najmlajih. V sestavi po drutvih  je preko 320 strokovno usposobljenih operativnih ?lanov.  Pri tem gre za to, da prostovoljni gasilec operativec vloi ogromno svojega prostega ?asa za izvajanje javne gasilske slube, saj 

n a a    o d l i k a    j e     p r o s t o v o l j n o s t.
 
Organiziranost in opremljenost izvajamo po uredbi.  Na obmo?ju GZ Gornja Radgona svoje naloge in poslanstvo opravlja 13 PGD v prvi  kategoriji, PGD  Negova v drugi kategoriji, PGD Apa?e v tretji kategoriji in PGD Gornja Radgona v ?etrti kategoriji.

PGD Gornja Radgona deluje v okviru nalog kod gasilsko drutvo irega pomena s prevzetimi koncesijami za: reevanje v nesre?ah v cestnem prometu, v nesre?ah z nevarnimi snovmi, reevanje na vodi in iz vode in reevanje v cestnem tunelu Cenkova na Pomurski avtocesti.
V letu 2015 smo na skupni jubilej 60 let Gasilske zveze Gornja Radgona  praznovali in obeleevali s tevilnimi gasilskimi dogodki in vrhunec  v nedelja, 4. oktober 2015   v kraju Negova:
 

*mokra gasilska vaja z motornimi  brizgalnami MB  8/8 Veriga - ?rpanje vode iz kloke?ovega in ribnika gosijak. Sodelovalo  je vseh 16  prostovoljnih gasilskih drutev iz obmo?ja GZ   G.Radona                

* prikaz interventnih postopkov  in  vaja notranji poar v objektu O Negova                           

* prikaz vaje postopki reevanja  ponesre?enca  v  prometni  nesre?i                                         

* prikaz gasilske tehnike in opreme                                                                                            

* prikaz  dejavnosti prve  pomo?i  in nujne medicinske pomo?i Obm. org. RK in ZD G. Radgona.   

* stojnica servisne delavnice GZ za pregled gasilnikov                                                                    

* prikaz stareja  gasilska vozila, ki so delovala neko? na obmo?ju GZ  G. Radgona                            

* nastop gasilske mladine - prikaz vaje z vedrovko                                                                                       

* promenadni koncert godbe na pihala Gornja Radona                                                                      

* gasilska parada, na relaciji gasilski dom-dvori?e gradu                                                               

* gasilsko zborovanje, osrednja sve?anost  60. obletnice GZ  G. Radgona, na dvori?u gradu Negova.
               
Predsednik GZ Gornja Radgona:                                                                                  

Gornja Radgona, november 2016                                              
Peter CVETKOVI?

 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla