Prisotni na strani
Prisotni 3 gostov .
Števec pogledov vsebine : 238231
Prva stran Statut


Na podlagi 9. ?lena Zakona o drutvih (Ur.l.RS, t. 64/11, uradno pre?i?eno besedilo -
Zdru-1), 32. in 32.a ?lena Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS, t. 113/05, uradno pre?i?eno besedilo - ZGas) je Skup?ina Gasilske zveze Gornja Radgona skladno z 31. ?lenom Statuta Gasilske zveze Gornja Radgona z dne 28. marec 2008, na svojem zasedanju, dne 30. 3. 2012 sprejela

STATUT
GASILSKE ZVEZE
GORNJA RADGONA1. STATUSNE DOLO?BE

Uvodna dolo?ba

1.?len

(1)Gasilska zveza Gornja Radgona (v nadaljevanju GZ) je samostojna, nepridobitna, humanitarna, nepoliti?na oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih drutev (v nadaljevanju PGD) in prostovoljnih industrijskih gasilskih drutev (v nadaljevanju PIGD). Deluje na podlagi Zakona o drutvih (v nadaljevanju ZDru-1) in Zakona o gasilstvu (v nadaljevanju ZGas).

(2)GZ je bila ustanovljena 1955 leta in je vpisana v register drutev pri Upravni enoti Gornja Radgona. Mati?na tevilka je 5145945.

Ime, sede in pravni poloaj

2.?len

1)Polno ime GZ : GASILSKA ZVEZA GORNJA RADGONA
2)Sede GZ je Gornja Radgona, naslov pa Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona
3)GZ je pravna oseba zasebnega prava.

Odgovornost

3.?len

1)GZ odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoenjem.
2)Za zakonito poslovanje GZ odgovarja Predsednik GZ.

Simboli in oznake

4.?len

(1)GZ uporablja gasilske simbole v skladu s Statutom Gasilske zveze Slovenije ( v nadaljevanju Statut GZS).

(2)Prapor GZ ima na drugi strani naito podobo Sv. Florjana, v sredini in pod njo napis: NA POMO?, pod napisom v levem kotu spodaj grb ob?ine Gornja Radgona ter itno klasje. Spodaj v desnem kotu in zgoraj v levem kotu prapora sta naita simbola trte-grozdja. Podlaga prapora je v rde?i barvi in obita z zlatim robom.

(3)GZ ima ig, ki je okrogle oblike s premerom 30 mm. V sredini iga je gasilski znak, v koncentri?nem krogu je napis GASILSKA ZVEZA, pod znakom pa je naveden kraj, Gornja Radgona v katerem je sede GZ.

(4)Druge oznake uporablja GZ v skladu s Pravili gasilske slube, Posebnimi pravili gasilske slube prostovoljnih gasilcev in drugimi splonimi akti Gasilske zveza Slovenije (v nadaljevanju GZS):

Povezovanje

5.?len

(1)GZ Gornja Radgona je ?lanica Gasilske zveze Slovenije. Svoje ?lanske pravice v GZS izvajajo preko GZ tudi PGD in PIGD ( v nadaljevanju ?lani ).

(2)Pri izvajanju gasilske dejavnosti se GZ Gornja Radgona skupaj z drugimi gasilskimi zvezami povezuje v gasilsko regijo Pomurje.

2. NAMEN IN CILJI GZ

Namen delovanja

6.?len

(1)Namen delovanja GZ je, da povezuje PGD in PIGD na obmo?ju ob?in Gornja Radgona in Apa?e, prevzema dogovorjene skupne naloge in izvaja naloge, predpisane z ZGas, v skladu z ZDru-1, tem Statutom, Statutom GZS, Pravili gasilske slube in Posebnimi pravili gasilske slube prostovoljnih gasilcev ter izvruje svoje obveznosti.

(2)GZ deluje na obmo?ju, ki ga pokrivajo ?lani PGD in PIGD in sicer:

 • na obmo?ju ob?ine Gornja Radgona in
 • na obmo?ju ob?ine Apa?e.


Cilji delovanja

7.?len

Cilji delovanja GZ so:

 1. zagotavljati organiziranost, strokovno usposobljenost in usklajen razvoj ?lanic za u?inkovito poarno varnost ter dolo?enih nalog za?ite in reevanja v ob?inah, kjer deluje;
 2. 2. zagotavljati na?rtovan in usklajen razvoj ter opremljanje gasilskih enot v skladu s predpisanimi merili in usklajeno uporabo gasilskih enot svojih ?lanov;
 3. povezovanje med ?lanicami GZ in ob?ani na obmo?ju, na katerem deluje GZ;
 4. zagotavljati ohranjanje gasilskih vrednot in tradicije, spotovanje osebnosti ?lanov, dobrih medsebojnih odnosov kot pomembne vrednote drutvenega ivljenja;
 5. opravljati naloge gasilstva kot dejavnost, ki je v javnem interesu in je humanitarne narave.

3. DEJAVNOST IN NALOGE GZ

Vrste dejavnosti

8.?len

GZ opravlja nepridobitno dejavnost in pridobitno dejavnost.

Nepridobitna dejavnost

9.?len

GZ v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje naloge in obveznosti:

 1. organizacijske in strokovne naloge gasilstva, zlasti v zvezi: z na?rtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev; z na?rtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasilskih enot, v skladu spredpisanimi merili; z na?rtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot ?lanov GZ; s povezovanjem med ?lani GZ in ob?ani na obmo?ju, na katerem deluje GZ; z izvajanjem nalog, ki so jih na GZ prenesle drava, regija, ob?ine ali GZS;
 2. organizira in skrbi za izvajanje preventivne in operativne gasilske dejavnosti svojih ?lanov;
 3. daje mnenje k letnim programom usposabljanja operativnih gasilcev in gasilskih enot ?lanov;
 4. daje mnenja k letnim programom opremljanja prostovoljnih gasilskih enot z gasilsko za?itno in reevalno opremo;
 5. za posamezno leto dolo?i oblike usposabljanja, ki jih ?lani vklju?ijo v svoje programe, zaradi usklajenega razvoja, ustrezne pripravljenosti in drugih razlogov, ki temeljijo na oceni ogroenosti ob?ine pred poarom ali drugimi nesre?ami;
 6. vodi predpisane evidence na podro?ju gasilstva;
 7. sklepa zavarovalne police za vse vrste zavarovanja premoenja in oseb ?lanic ter v njihovem imenu reuje odkodninske zahtevke;
 8. obravnava predloge za priznanja in odlikovanja GZS in daje mnenje ali obrazloitve k tem predlogom;
 9. sodeluje z zavarovalnicami in odbori za razpolaganje s sredstvi poarne takse;
 10. organizira in sodeluje pri gasilskih tekmovanjih, gasilskih prireditvah druabnih gasilskih sre?anjih;
 11. sodeluje s olami in vrtci na preventivno-vzgojnem podro?ju;
 12. skrbi za organizirano delovanje gasilske mladine, ?lanic-gasilk in veteranov;
 13. skrbi za ohranjanje gasilske dedi?ine (spominske sobe, gasilski muzej);
 14. nudi pomo? in skrbi za povezovanje z drugimi gasilskimi organizacijami;
 15. podeljuje gasilska priznanja in odlikovanja GZ;
 16. skladu s predpisi opravlja druge naloge s podro?ja varstva pred poarom in gasilstva.

Pridobitna dejavnost

10.?len

(1) GZ v okviru pridobitne dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:

 • M 71.200 Tehni?no preizkuanje in analiziranje;
  Od tega:preizkuanje in servisiranje in popravilo gasilnih aparatovter preizkuanje hidrantnih omreij;
 • N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posami?ne pisarnike dejavnosti;
 • P85.590 Drugo ne razvr?eno izobraevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; Od tega: nadaljevalni te?aj za gasilca, te?aj za vodjo skupine, te?aj za vodjo enote;
 • R93.190 Druge portne dejavnosti. Od tega: organiziranje in izvajanje gasilskih in portnih tekmovanj;
 • R93.299 Druge ne razvr?ene dejavnosti za prosti ?as; Od tega: organiziranje gasilskih prireditev;


(2)Pridobitne dejavnosti opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje zakon in le v obsegu, potrebnem za uresni?evanje namena in ciljev GZ oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

(3) Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji GZ, ?e lahko neposredno pripomore k uresni?evanju namena oziroma ciljev GZ, pri ?emer doprinos ni izklju?no v zagotavljanju prihodkov GZ.

4) Kot dopolnila dejavnost nepridobitne dejavnosti v GZ se teje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja dolo?eno storitev ali doseek, oziroma zagotavlja boljo izkori?enost sredstev GZ.

4. POGOJI IN NA?IN V?LANJEVANJA TER PRENEHANJE ?LANSTVA


Pogoji in na?in v?lanjevanja


11.?len

(1)PGD in PIGD, ki se eli v?laniti v GZ, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • vpisano mora biti v register drutev in registriran pri AJPES;
 • ustanovljen mora biti s skladu z ZDru-1 in ZGas ter izpolnjevati vse predpisane kadrovske in druge pogoje, ki jih dolo?ajo predpisi o gasilstvu in poarnem varstvu;
 • vklju?eno v GZS in je njen ?lan.


(2)PGD ali PIGD lahko postane ?lan GZ, ?e izpolnjuje vse natete pogoje iz prvega odstavka tega ?lena in se zavee pla?evati ?lanarino. Za sprejem v ?lanstvo je treba vloiti zahtevo za sprejem in predloiti dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje pogojev. O sprejemu v ?lanstvo odlo?a upravni odbor GZ, najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve.

(3)Na dan sprejema tega Statuta imajo priznan status ?lanov Gasilske zveze Gornja Radgona, PGD in PIGD, ki so navedene v prilogi t. 1. Priloga t. 1. je priloena k Statutu in je njegov sestavni del.

Preverjanje izpolnjevanja pogojev ?lanic

12.?len

(1)GZ mora vsako leto pred sestavo poro?ila o svojem poslovanju, oceniti ali njeni ?lani izpolnjujejo pogoje za ?lanstvo glede na njihovo kategorizacijo, predvsem z vidika kadrovskih zahtev in opreme ter zakonitosti poslovanja pravne osebe.
(2)GZ opravi oceno v skladu z navodili, ki jih izda GZS.

Prenehanje ?lanstva

13.?len

?e ?lan (PGD, PIGD) ne izpolnjuje ve? pogojev, ki so zanj predpisani v ZGas in tem Statutu, ga Upravni odbor GZ pozove, da odpravi pomanjkljivosti in mu dolo?i razumen rok. ?e ?lan v danem roku ne odpravi pomanjkljivosti in ne navede opravi?ljivih razlogov, ga Skup?ina GZ po predhodnem mnenju GZS ?rta iz ?lanstva in o tem obvesti GZS.

5. PRAVICE IN DOLNOSTI ?LANOV GZ

14.?len

Pravice ?lanov GZ so, da:

 1. volijo in so izvoljeni v organe GZ,
 2. sodelujejo pri delu in soodlo?ajo v organih GZ,
 3. uporabljajo skupne doseke in rezultate delovanja GZ pri svojem delu,
 4. odlo?ajo o v?lanitvi novih ?lanov,
 5. so seznanjeni s programom in poslovanjem GZ ter njenim finan?no-materialnim poslovanjem,
 6. prejemajo zapisnik o sejah organov GZ.


15.?len

Dolnosti ?lanov GZ so, da:

 1. se preko GZ povezujejo v GZS,
 2. spotujejo Statut in druge akte ter sklepe organov upravljanja GZ,
 3. aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresni?evanju ciljev in nalog GZ,
 4. redno izpolnjujejo obveznosti do GZ,
 5. dajejo GZ informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 6. varujejo ugled GZ.
6. NA?IN UPRAVLJANJA GZ

Organi upravljanja

16.?len

(1) Organi upravljanja GZ so organi GZ in funkcionarja GZ.

(2) Organi GZ so:

 1. Skup?ina GZ
 2. Upravni odbor GZ;
 3. Poveljstvo GZ;
 4. Nadzorni odbor GZ.


(3) Funkcionarja GZ sta:

 1. Predsednik GZ
 2. Poveljnik GZ.


?lanstvo v posameznem organu praviloma ni zdruljivo s ?lanstvom v Skup?ini GZ. ?lanstvo v Nadzornem odboru ni zdruljivo s ?lanstvom v drugih organih GZ. Funkcionarja GZ sta ?lana organa GZ le kadar je njuno ?lanstvo v organu GZ predpisano s tem Statutom.

(4)Mandat organov GZ in Funkcionarja GZ je pet let in je vezan na kongresno obdobje GZS. Mandat funkcionarjev in predsednika Nadzornega odbora je pet let, z monostjo ponovitve mandata in so lahko izvoljeni ve?krat.

(5)Kadar ?lanu organa GZ ali funkcionarju GZ preneha ?lanstvo v PGD oziroma PIGD, kadar odstopi, je odpoklican oziroma umre, sprejme Upravni odbor GZ ugotovitveni sklep o prenehanju njegovega mandata in za?ne postopek za nadomestne volitve.

Skup?ina

17.?len

(1) Skup?ina je najviji organ GZ. Sestavljajo jo izvoljeni stalni delegati, ki jih za mandatno obdobje izvolijo PGD in PIGD. Vsaka PGD oziroma PIGD ima v Skup?ini GZ dva delegata.

(2) Zasedanje Skup?ine GZ vodi predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva ?lana, ki jih za vsako zasedanje na predlog Predsednika GZ izvoli Skup?ina GZ izmed delegatov, prisotnih na zasedanju.

(3) O delu Skup?ine GZ se vodi zapisnik, ki ga podpiejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in overovatelja zapisnika.

(4) Predsednik GZ, Poveljnik GZ, in ?lani Nadzornega odbora GZ ne morejo biti delegati Skup?ine GZ, lahko pa sodelujejo na njenem zasedanju z razpravami in predlogi, vendar nimajo glasovalne pravice.

(5) Skup?ina GZ se sestane na rednem ali na izrednem zasedanju. Redno zasedanje Skup?ine GZ skli?e Upravni odbor GZ najmanj enkrat na leto, najkasneje v 90 dneh po izteku koledarskega leta. Izredno zasedanje Skup?ine GZ skli?e Upravni odbor GZ na lastno pobudo ali najkasneje v 30 dneh po tem, ko je prejel pobudo ?lanov, ki predstavljajo najmanj tretjino ?lanov GZ, na zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo GZS. ?e Upravni odbor GZ ne skli?e izrednega zasedanja Skup?ine GZ v predpisanem roku, ga skli?e predlagatelj, ki mora predloiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivom. Izredno zasedanje Skup?ine GZ sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

Sklic zasedanja Skup?ine GZ in na?in odlo?anja


18.?len

(1) O sklicu Skup?ine GZ, s predloenim dnevnim redom in gradivom zanj, morajo biti delegati seznanjene najmanj 10 dni pred zasedanjem.

(2) Skup?ina GZ sklepa veljavno, ?e je prisotnih ve? kot dve tretjini delegatov.

(3) Sklepi Skup?ine GZ se sprejemajo z ve?ino glasov prisotnih delegatov. Za sprejem in dopolnitve Statuta GZ je potrebna dvotretjinska ve?ina glasov vseh delegatov.

(4) Skup?ina GZ sprejme poslovnik o delu skup?ine, s katerim dolo?i organizacijo, potek zasedanja in na?in volitev organov Skup?ine.

Pristojnosti Skup?ine GZ

19.?len

Pristojnosti Skup?ine:

 1. sprejema poslovnik o delu Skup?ine;
 2. sprejema, spreminja in dopolnjuje Statut in druge splone akte;
 3. voli organe in funkcionarje:
 4. sprejema finan?ni na?rt in zaklju?ni ra?un;
 5. sprejema programske usmeritve, stali?a, sklepe, priporo?ila in druge akte za napredek gasilstva in protipoarnega varstva za svoje obmo?je;
 6. sprejema poro?ila o poslovanju GZ, finan?no poro?ilo in program dela;
 7. odlo?a o sprejemu novih ?lanov in o prenehanju ?lanstva;
 8. obravnava in sklepa tudi o drugih zadevah in nalogah, ki jih predlagajo ?lani in niso prenesene na druge organe GZ;
 9. dokon?no odlo?a o pritobah proti sklepom drugih organov GZ;
 10. odlo?a o prometu z nepremi?ninami;
 11. dolo?a viino ?lanarine;
 12. imenuje ?astne funkcionarje GZ, ki imajo posvetovalno pravico pri delu organov GZ. Za ?astnega funkcionarja je lahko imenovan predsednik GZ oziroma poveljnik GZ, ki je najmanj en mandat uspeno opravljal funkcijo in pomembno prispeval k razvoju gasilstva na obmo?ju, kjer deluje GZ;
 13. odlo?a o statusnih spremembah in o prenehanju GZ.


Upravni odbor GZ

20.?len

(1)Upravni odbor GZ je operativno-izvrilni organ GZ, ki vodi delo GZ med dvema zasedanjema Skup?ine. Delo Upravnega odbora GZ vodi in sklicuje Predsednik GZ. V njegovi odsotnosti ga nadome?a Namestnik predsednika GZ.

(2)Upravni odbor GZ teje 13 ?lanov. Sestavljajo ga: Predsednik GZ, Poveljnik GZ, namestnik predsednika in 10 ?lanov. Izmed ?lanov Upravni odbor imenuje predstavnika mladine, predstavnico gasilk, predstavnika veteranov in tajnika. V Upravni odbor ne morejo biti predlagani kandidati, ki se sami oziroma njihovi sorodniki do drugega dednega reda ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, povezano s poslovanjem GZ.

(3)Predlog kandidatov za namestnika predsednika in ?lane Upravnega odbora pripravi Predsednik, izmed evidentiranih kandidatov v posamezni PGD in PIGD in ga predloi Skup?ini v izvolitev.

(4)Seje Upravnega odbora GZ sklicuje Predsednik GZ po potrebi, na pobudo ?lanov Upravnega odbora GZ ali Nadzornega odbora GZ, najmanj pa vsako ?etrtletje.

(5)Upravni odbor GZ sklepa veljavno, ?e je na seji prisotna ve? kot polovica njegovih ?lanov, odlo?a pa z ve?ino glasov vseh prisotnih ?lanov. Glasovanje je praviloma javno, razen ?e Upravni odbor GZ pred posamezno odlo?itvijo ne sklene druga?e.

Na?in dela upravnega odbora


21.?len

(1)Za izvajanje operativno-izvrilnih in strokovno-tehni?nih zadev lahko imenuje stalne in ob?asne svete ali komisije.

(2)Upravni odbor z imenovanjem dolo?i tevilo ?lanov sveta ali komisije in njihove naloge. Nanje lahko prenese odlo?anje iz svoje pristojnosti.

(3)Sveti oziroma komisije delujejo po poslovniku, ki ga sprejme upravni odbor.

Naloge Upravnega odbora GZ

22.?len

Naloge Upravnega odbora:

 1. pripravlja predloge sprememb in dopolnitev Statuta GZ;
 2. pripravlja predloge splonih aktov, ki jih sprejema Skup?ina GZ;
 3. pripravlja predlog strategije delovanja GZ;
 4. uresni?uje sprejete programe, sklepe in stali?a Skup?ine GZ;
 5. pripravlja predlog finan?no ovrednotenih petletnih in letnih programov dela GZ in spremlja njihovo izvajanje;
 6. sklicuje zasedanje Skup?ine GZ in pripravlja gradivo za zasedanja ter ji poro?a o svojem delu;
 7. imenuje kandidacijsko komisijo in sprejme Pravilnik o kandidacijskem postopku;
 8. upravlja premoenje GZ in razpolaga s posameznimi deli premoenja po veljavnih predpisih in programu, ki ga sprejme Skup?ina GZ;
 9. voli enega ali ve? podpredsednikov GZ;
 10. obravnava poro?ilo in opozorila Nadzornega odbora GZ o nadzoru nad finan?nim in materialnim poslovanjem GZ;
 11. sodeluje z zavarovalnicami in drugimi zavodi in organizacijami, ki sodelujejo na podro?ju poarnega varstva;
 12. spremlja dejavnosti ?lanov GZ;
 13. spremlja delo mladine, ?lanic in veteranov;
 14. pripravlja predloge in predlaga ?lane za organe regije in GZS;
 15. imenuje in razreuje stalne in za?asne komisije;
 16. uresni?uje druge naloge, vezane na dejavnost GZ, ki niso v pristojnosti skup?ine;
 17. podeljuje priznanja GZ;
 18. skup?ini GZ predlaga imenovanje ?astnih funkcionarjev.

Poveljstvo GZ

Splono

23.?len

(1)Poveljstvo je strokovno-operativni organ, ki pomaga Poveljniku GZ pri vodenju in opravljanju strokovno operativnih nalog. Delo poveljstva vodi Poveljnik.

(2)Poveljstvo GZ teje 11 ?lanov in ga sestavljajo: Poveljnik GZ, namestnik poveljnika in 9 ?lanov.

(3) Poveljstvo GZ sklepa veljavno, ?e je na seji prisotnih ve? kot polovica ?lanov, odlo?a pa z ve?ino glasov vseh prisotnih ?lanov. Glasovanje je praviloma javno.

(4)Predlog kandidatov za ?lane poveljstva pripravi Poveljnik GZ, izmed predlaganih kandidatov v posameznem ob?inskem poveljstvu in ga predloi Skup?ini GZ v izvolitev.

Naloge Poveljstva GZ

24.?len

(1)Poveljnik, namestnik poveljnika, podpoveljniki, pomo?niki in ?lani opravljajo naloge v skladu s Pravili gasilske slube in Posebnimi pravili gasilske slube prostovoljnih gasilcev.

(2)Poveljstvo GZ opravlja predvsem naslednje naloge:

 1. na?rtuje in opravlja strokovno operativne naloge na operativnem in preventivnem podro?ju;
 2. preu?uje vzroke poarov in analizira delo enot pri intervencijah;
 3. aktivno deluje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesre?ami;
 4. sodeluje pri pripravi strategije GZ;
 5. uresni?uje sprejete programe, sklepe in stali?a Skup?ine GZ;
 6. pripravlja strokovne podlage za izdelavo letnih in petletnih programov ter spremlja njihovo izvajanje;
 7. voli enega ali ve? podpoveljnikov GZ;
 8. pripravlja predloge in predlaga ?lane za organe regije in GZS za operativno podro?je;
 9. sklepa o organiziranju te?ajev, tekmovanj, strokovnih ekskurzij in drugih oblik strokovnega izobraevanja prostovoljnih gasilcev;
 10. spremlja dejavnosti ?lanov GZ na operativnem podro?ju;
 11. odlo?a o napredovanjih v ?ine;
 12. imenuje in razreuje za?asne in stalne komisije, za operativno podro?je.

Nadzorni odbor

Opredelitev in naloge

25.?len

(1)Nadzorni odbor GZ spremlja in nadzira finan?no-materialno poslovanje GZ in izvajanje sklepov Skup?ine GZ ter nadzira zakonitost poslovanja GZ.

(2)Nadzorni odbor GZ ima tri ?lane, od katerih je eden predsednik nadzornega odbora. Predsednika in ?lane nadzornega odbora izvoli Skup?ina. Predsednik sklicuje seje, predlaga dnevni red in jih vodi. ?lani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati ?lani drugih organov upravljanja zveze.
Nadzorni odbor je sklep?en in veljavno sklepa, ?e je na seji prisotnih na seji ve?ina ?lanov.

(3)Nadzorni odbor GZ nadzira zakonitost poslovanja tako, da:

 1. prisostvuje na sejah Upravnega odbora GZ;
 2. teko?e spremlja finan?no in materialno poslovanje GZ in teko?e opozarja na ugotovljene nepravilnosti;
 3. spremlja izvajanje sklepov Skup?ine GZ;
 4. pregleda letno poro?ilo GZ pred obravnavanjem na Skup?ini GZ;
 5. opravlja nadzor nad finan?nim in materialnim poslovanjem GZ in e zlasti ugotavlja, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so preseki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti GZ;
 6. obravnava pripombe ali ugovore na finan?no poslovanje GZ ali sklepe Skup?ine GZ;
 7. o svojem delu in ugotovitvah poro?a Skup?ini GZ.

  (4)?lani Nadzornega odbora imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov upravljanja. Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Skup?ini.

Predsednik GZ

26.?len

(1)Predsednik GZ je zakoniti zastopnik GZ, vodi delo GZ, jo zastopa in predstavlja. Predsednik je odredbodajalec finan?nega in materialnega poslovanja GZ in predsednik Upravnega odbora. Odgovoren je za delovanje in zakonitost poslovanja GZ.
Kadar je Predsednik GZ odsoten ali zadran, ga nadome?a Namestnik predsednika GZ. ?e je tudi Namestnik predsednika GZ odsoten ali zadran Predsednik GZ za nadome?anje pooblasti enega od ?lanov organov GZ. Funkcija predsednika GZ ni zdruljiva z opravljanjem funkcije predsednika PGD.

(2)Predsednik GZ mora biti obve?en o sejah vseh organov GZ in ima pravico sodelovati na sejah vseh organov GZ.

(3)Predsednik je za svoje delo v skladu s tem Statutom in pravnim redom Republike Slovenije odgovoren Upravnemu odboru GZ in Skup?ini GZ.

Poveljnik GZ

27.?len

(1)Poveljnik opravlja strokovno- operativne naloge GZ in je zanje odgovoren v skladu s Pravili gasilske slube in Posebnimi pravili gasilske slube prostovoljnih gasilcev. Kadar je Poveljnik GZ odsoten ali zadran, ga nadome?a Namestnik poveljnika GZ. ?e je tudi Namestnik poveljnika GZ odsoten ali zadran, Poveljnik GZ za nadome?anje pooblasti enega od podpoveljnikov GZ.
Funkcija Poveljnika GZ ni zdruljiva z opravljanjem funkcije poveljnika PGD.

(2)Poveljnik GZ je za svoje delo odgovoren Upravnemu odboru GZ in Skup?ini GZ.

7. ZASTOPANJE GZ IN REEVANJE SPOROV

Zastopnik GZ

28.?len

GZ zastopa Predsednik GZ. Predsednik GZ v imenu GZ sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje vse listine, s katerimi GZ nastopa do ?lanov in v razmerju do drugih fizi?nih in pravnih oseb.

Reevanje sporov

29..?len

Za reevanje sporov med GZ in njenimi ?lani je pristojna Stalna arbitraa pri GZS.

8. PREMOENJE GZ, FINAN?NO POSLOVANJE IN NADZOR

Sredstva in njegova uporaba

30.?len

(1)Sredstva GZ sestavljajo premoenje in prihodki.
(2)Namen uporabe sredstev za pokrivanje strokov delovanja GZ in njenih organov upravljanja ter delovnih teles in sodelavcev se dolo?i z letnim finan?nim na?rtom.

Premoenje

31.?len

Premoenje GZ sestavljajo nepremi?ne in premi?nine stvari ter materialne pravice.

Vrste prihodkov GZ

32.?len

(1)GZ pridobiva prihodke za svoje delovanje:

 • iz prora?una ob?ine (ob?in),
 • iz javnih sredstev,
 • iz sredstev poarnega sklada,
 • iz ?lanarine in prispevka ?lanov,
 • s prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • s prihodki od izvajanja storitev iz doma?ih in mednarodnih razpisov,
 • iz drugih virov.

(2)GZ se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti dolo?a zakon. Vse pridobitne dejavnosti opravlja GZ le v obsegu, potrebnem za uresni?evanje namena in ciljev svojega delovanja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

(3)?e GZ pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresni?evanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, dolo?ene v skladu s tem Statutom.

Materialno finan?no poslovanje

33.?len

(1)GZ vodi poslovne knjige na na?in in v obliki, ki ga opredeljuje Slovenski ra?unovodski standard za drutva. Na?in in obliko vodenja poslovnih knjig opredeli GZ v Pravilniku o finan?nem in materialnem poslovanju.

(2)GZ posluje preko transakcijskega ra?una pri poslovni banki.

(3)Poslovne knjige in letno poro?ilo morajo omogo?iti oceno, ali so preseki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje GZ oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti GZ.

Letno poro?ilo

34.?len

(1)GZ za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poro?ilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poro?ilo o poslovanju GZ. Letno poro?ilo mora obsegati resni?en prikaz premoenja in poslovanja GZ.

(2)Letno poro?ilo sprejme Skup?ina GZ. Poro?ilo mora pred obravnavanjem na Skup?ini GZ pregledati Nadzorni odbor GZ, ki mora opraviti notranji nadzor predvsem nad finan?nim in materialnim poslovanjem GZ in e zlasti ugotoviti, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so preseki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje GZ oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti GZ.

9. NA?IN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA

Obve?anje javnosti

35.?len

(1)Delo GZ in njenih organov je javno. Obve?anje ?lanov GZ poteka s seznanjanjem ?lanov z obvestili o delovanju vseh organov upravljanja GZ, preko sredstev javnega obve?anja, spletne strani in z vpogledom v zapisnike organov GZ. ira javnost se o delu GZ lahko seznani preko organiziranih okroglih miz, tiskovnih konferenc, vabil zainteresiranih predstavnikov na javne seje, spletne strani in udelebe predstavnikov sredstev javnega obve?anja na sejah organov GZ.

(2)Za zagotavljanje javnost dela odgovarja Predsednik GZ.

10. NA?IN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA


Pobuda in postopek za spremembe

36.?len

(1)Pobudo za spremembo ali dopolnitev Statuta lahko da 20 % ?lanov ali posamezni organ GZ.

(2)Postopek za za?etek sprememb in dopolnitev Statuta oz. za sprejem novega Statuta se za?ne na podlagi sklepa Upravnega odbora GZ, ki isto?asno s sklepom opredeli obseg sprememb in vpraanja, ki jih je treba preu?iti.

(3)Upravni odbor GZ pripravi osnutek Statuta in ga posreduje ?lanom v javno obravnavo.

(4)Po kon?ani javni obravnavi Upravni odbor GZ dolo?i predlog sprememb in dopolnitev oz. predlog novega Statuta in ga predloi Skup?ini GZ v obravnavo in sprejem.

11. NA?IN PRENEHANJA IN RAZPOLAGANJE S PREMOENJEM

Na?in prenehanja in prenos premoenja

37.?len

(1)GZ preneha:

 • po sklepu Skup?ine GZ,
 • zaradi spojitve ali pripojitve k drugi GZ,
 • zaradi ste?aja,
 • po samem zakonu.


(2)V primeru prenehanja GZ se vse premoenje prenese na novo GZ, ki bo prevzela njene naloge.

(3)Neporabljena prora?unska sredstva se po poravnavi obveznosti vrnejo prora?unu iz katerega so bila prejeta.

12. STROKOVNA SLUBA

38.?len

(1)Strokovno tehni?ne in druge naloge GZ se lahko deloma opravljajo tudi poklicno. Ob intervencijah lahko zaposleni delavci predstavljajo poklicno jedro v prostovoljnem gasilskem drutvu, kjer je sede GZ. V zvezi se poklicno opravljajo tudi naloge v sklopu gasilskega servisa ter druge prevzete strokovne naloge na osnovi sklenjenih pogodb.

(2)Organizacijo zaposlenih pri GZ se dolo?i v skladu z razvojem gasilstva in poarnega varstva ter Pravilnikom o delovnih razmerjih, ki ga sprejme Upravni odbor GZ na predlog Predsednika GZ.

(3)Delovno razmerje z zaposlenimi delavci sklepa Predsednik GZ. Delovno razmerje se sklepa v skladu s Pravilnikom o delovnih razmerjih, Kolektivno pogodbo za negospodarstvo in Zakonom o delovnih razmerjih.

13. PREHODNE IN KON?NE DOLO?BE

Razveljavitev veljavnosti dosedanjega Statuta

39.?len

Z uveljavitvijo tega Statuta preneha veljati Statut GZ, ki je bil sprejet dne, 28. marca 2008.
Z dnem uveljavitve tega Statuta prenehajo veljati dolo?be splonih aktov GZ, ki so v nasprotju s tem Statutom.

Uskladitev poslovanja in sprejem novih splonih aktov

40.?len

GZ mora v enem letu od sprejema tega Statuta uskladiti vse svoje obstoje?e akte, sprejeti manjkajo?e splone akte in uskladiti svoje poslovanje s tem Statutom.

Za?etek veljavnosti tega Statuta

41.?len

Ta Statut je sprejet, ko ga sprejme Skup?ina GZ in ga pristojni organ vpie v register drutev. Veljati za?ne petnajsti dan po objavi na spletni strani GZ. Dolo?be tega Statuta, ki se nanaajo na upravljanje GZ, se za?nejo uporabljati za volitve organov upravljanja GZ v kongresnem letu 2013. Do za?etka uporabe dolo?b tega Statuta, ki se nanaajo na na?in upravljanja GZ, se uporabljajo dolo?be Statuta GZ, sprejetega dne 28. marca 2008.


Predsednik GZ:
Peter CVETKOVI?

Peter CVETKOVI?, l.r.


 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla