Prisotni na strani
Prisotni 3 gostov .
Statistika
Ĺ tevec pogledov vsebine : 86020
Za?etek Statut


Na podlagi 4. ?lena Zakona o društvih (ZDru-1) Uradni list RS, št. 61/06, je Ob?ni zbor Prostovoljnega gasilskega društva GORNJA  RADGONA, skladno z 21. ?lenom Statuta na svojem zasedanju, dne 07.03.2008, sprejel spremembe in dopolnitve Statuta, tako da se odslej glasi:

S T A T U T
PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA  GORNJA  RADGONA

1. SPLOŠNE DOLO?BE
Uvodna dolo?ba
1.?len

Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona (v nadaljevanju: PGD) je prostovoljno, samostojno, nepoliti?no in nestrankarsko združenje fizi?nih oseb, ki deluje na podlagi Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06 – Zdru-1) in Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/05 – ZGas-UPB1).

PGD opravlja gasilsko dejavnost, ki je humanitarna dejavnost, presega interese njenih ?lanov in jo izvaja v javnem interesu.

PGD je bilo ustanovljeno leta 1882  in je vpisano v register društev pri Upravni enoti Gornja Radgona pod zaporedno številko 35.
Ime in sedež PGD

2.?len

Ime PGD: PROSTOVOLJNO  GASILSKO  DRUŠTVO  GORNJA  RADGONA
Sedež PGD: GORNJA  RADGONA,  Gasilska cesta 2
PGD je pravna oseba zasebnega prava.
PGD lahko pridobi in ima premi?no in nepremi?no premoženje ter druga sredstva, ki jih uporablja za uresni?evanje svojih ciljev in nalog.

Odgovornost
3.?len

PGD odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Za zakonito poslovanje odgovarja predsednik PGD, ki je hkrati zastopnik društva.
Ne glede na dolo?be prejšnjih odstavkov za obveznosti PGD odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem tudi ?lani organov PGD, ki so glasovali za odlo?itev, s katero se je v njihovo korist ali korist koga drugega zmanjšalo premoženje PGD, ?eprav so vedeli, da PGD ne bo moglo poravnati sprejetih obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja PGD, ki so ga povzro?ile s svojim ravnanjem.

Simboli in oznake
4.?len

PGD uporablja gasilske simbole v skladu s Statutom Gasilske zveze Slovenije (priloga št. 5) in je na prvi strani vpisana letnica ustanovitve 1882 – 2002 letnica prevzema prapora.
Prapor ima na drugi strani našito podobo Sv. Florjana, ki je na rde?i podlagi obšita z zlatim robom, v sredini ob njej je grb ob?ine Gornja Radgona.Levo zgoraj v kotu so našiti lipovi listi, desno zgoraj v kotu pšeni?no klasje, levo spodaj v kotu simbol belega grozdja, desno spodaj v kotu simbol modrega grozdja in med njima besedilo: »NA POMO?«.
PGD ima žig, ki je okrogle oblike, premera 30 mm. V sredini žiga je gasilski znak, v koncentri?nem krogu je napis »PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO«, pod znakom pa je naveden kraj, v katerem je sedež.

Povezovanje
5.?len

PGD Gornja Radgona je ?lan Gasilske zveze Gornja  Radgona (v nadaljevanju: GZ) in Gasilske zveze Slovenije (v nadaljevanju: GZS). Svoje ?lanske pravice izvaja v GZS preko GZ. Svoje interese v regijskem svetu (pokrajinski zvezi) usklajuje preko GZ.

2. NAMEN IN CILJI DELOVANJA PGD
Namen delovanja PGD
6.?len

Namen delovanja PGD je prostovoljno združevanje ob?anov, da postanejo prostovoljni gasilci, ki lahko sestavljajo gasilsko enoto. V skladu s pooblastilom opravlja preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesre?ami ter zaš?ito in reševanjem na ožjem obmo?ju mesta Gornja Radgona in naselij: Podgrad, Hercegovš?ak, Nori?ki  Vrh, Police pretežni del, razen hišnih
številk:123,124,125,126,126/A,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 in Lomanoše- razen hišnih številk:47,47/A,48,48/A  in kot ob?inski  gasilski  center na celotnem obmo?ju ob?ine Gornja Radgona.
PGD deluje tudi na podro?jih in obmo?jih, za katere ima sklenjeno koncesijsko razmerje oziroma dana druga javna pooblastila lokalnih skupnosti ali države.

Cilji delovanja PGD
7.?len

Cilji delovanja PGD so:

 • izvajanje preventivnih nalog varstva pred požarom in na podro?ju varstva pred naravnimi in drugimi nesre?ami;
 • izvajanje zaš?ite, reševanja in pomo?i ob požarih, naravnih in drugih nesre?ah;
 • vzgoja in usposabljanje ?lanov in mladine za izvajanje gasilske dejavnosti;
 • opravljanje nalog gasilstva kot dejavnosti, ki je v javnem interesu in humanitarne narave.
3. DEJAVNOST OZIROMA NALOGE PGD 
Nepridobitna dejavnost
8.?len

PGD v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje osnovne naloge in obveznosti:
 • 1.organizira in izvaja usposabljanje ?lanov in drugih zainteresiranih za podro?je delovanje društva;
 • 2.organizira prostovoljno gasilsko enoto za izvajanje gasilskih, tehni?nih in drugih reševalnih nalog na svojem požarnem obmo?ju  v skladu s 6.?lenom;
 • 3.izvaja preventivne naloge varstva pred požarom ter druge preventivne naloge na podro?ju varstva pred naravnimi in drugimi nesre?ami;
 • 4.gasi požare, varuje in rešuje ljudi, živali in premoženje pri požarih, naravnih in drugih nesre?ah ter nesre?ah na vodi in iz vode;
 • 5.opravlja prevoze vode ob naravnih in drugih nesre?ah;
 • 6.nudi pomo? ob?anom in podjetjem na svojem požarnem obmo?ju na podro?ju varstva pred požarom ter varstva pred naravnimi in drugimi nesre?ami;
 • 7.v uporabnem stanju vzdržuje gasilske prostore, vozila, naprave, orodja in opremo ter skrbi za varno in primerno hrambo;
 • 8.skrbi za strokovno izpopolnjevanje ?lanov gasilske enote in drugih ?lanov za opravljanje njihovih nalog in funkcij ter za zagotavljanje materialnih sredstev;
 • 9.izvaja gasilske vaje in vožnje za preverjanje brezhibnosti gasilskih vozil;
 • 10.skrbi za vzgojo in usposabljanje gasilske mladine;
 • 11.organizira gasilska tekmovanja;
 • 12.vodi predpisane gasilske in društvene evidence;
 • 13.sodeluje z drugimi PGD, ki so ?lanice GZ, v katero je vklju?eno, in drugimi   gasilskimi organizacijami;
 • 14.podeljuje društvena priznanja in predlaga zaslužne ?lane za priznanja in odlikovanja;
 • 15.opravlja druge naloge, ki so kakorkoli povezane z gasilstvom ali so potrebne za njegovo izvajanje.
Pridobitna dejavnost
9.?len

PGD izvaja tudi nekatere pridobitne dejavnosti:
 • 1.izvajanje gasilskih storitev po naro?ilu, ki niso predmet opravljanja nepridobitne dejavnosti po pooblastilu in se izvajajo proti pla?ilu;
 • 2.servisiranje in preizkušanje opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom;
 • 3.prevoz pitne vode proti pla?ilu;
 • 4.oglaševanje v svojih publikacijah in na posameznih prireditvah;
 • 5.organiziranje gasilske prireditve;
 • 6.dajanje v najem lastnih premi?nin in nepremi?nin;
 • 7.založniška dejavnost in druge storitve s podro?ja gasilstva, izvedene proti pla?ilu.
Pridobitne dejavnosti opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti dovoljuje Zakon o društvih. Vse te dejavnosti opravlja PGD le v obsegu, potrebnem za uresni?evanje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji PGD, ?e lahko neposredno pripomore k uresni?evanju namena in ciljev PGD, pri ?emer doprinos ni izklju?no v zagotavljanju prihodkov PGD. Kot dopolnilna dejavnost se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja dolo?eno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriš?enost sredstev PGD.

4. POGOJI IN NA?IN V?LANJEVANJA TER PRENEHANJE ?LANSTVA
Na?in vstopa v ?lanstvo
10.  ?len

?lan PGD lahko postane vsak, ki se želi ukvarjati z gasilstvom. ?lanstvo v PGD je prostovoljno. Kdor želi postati ?lan, mora Upravnemu odboru PGD predložiti pristopno izjavo z željo po ?lanstvu, v kateri se zaveže, da bo deloval v skladu s Statutom, s Kodeksom prostovoljnega gasilca in bo pla?eval ?lanarino.

PGD lahko pod enakimi pogoji v svoje ?lanstvo sprejme tudi tujega državljana.
PGD ima aktivne ?lane in ?astne ?lane. Aktivni ?lan je ?lan društva od 7. leta starosti dalje, ?e aktivno deluje pri izvajanju nalog PGD.
Odlo?anje o sprejemu v ?lanstvo
11.  ?len

O sprejemu v ?lanstvo odlo?a Upravni odbor PGD.
?lanstvo se odkloni osebam, ki so bile pravnomo?no obsojene za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.

O odklonitvi je potrebno kandidata pisno obvestiti v roku 30 dni od obravnave njegove pristopne izjave z navedbo bistvenih razlogov. Zoper zavrnitev se lahko kandidat pritoži v 30.-ih dneh od prejema obvestila na Ob?ni zbor PGD. Enako pritožbo lahko kandidat vloži, ?e ne dobi obvestila v treh mesecih od obravnave njegove pristopne izjave na Upravnem odboru PGD.
Upravni odbor je dolžan vsako leto na zasedanju Ob?nega zbora na sve?an na?in razglasiti imena novih ?lanov.
Vstop mladoletne osebe
12.  ?len

?e se v društvo v?lani mladoletna oseba od sedmega do dopolnjenega petnajstega leta starosti, mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v PGD podati pisno soglasje.
Mladoletni ?lan sme izvajati le tiste naloge gasilstva, ki so predvidene za posamezne kategorije mladoletnih ?lanov in v spremstvu mentorja.
?astno ?lanstvo v društvu
13.  ?len

V društvu se lahko podelijo naslednji ?astni nazivi:
 • ?astni predsednik,
 • ?astni poveljnik,
 • ?astni ?lan.

?astne nazive podeljuje Ob?ni zbor društva na lastno pobudo, na predlog upravnega odbora ali na predlog najmanj desetih ?lanov društva.
?astni nazivi se podeljujejo za izredne zasluge pri delovanju in razvoju društva kot priznanje za življenjski prispevek posameznika pri odvijanju društvene dejavnosti. Pri odlo?anju za podelitev ?astnega naslova se upoštevajo naslednji kriteriji:
 • a. Za ?astni naziv »?astni predsednik društva«:
Podeli se lahko ?lanu društva, ki je ve? kot 20 let aktivno in uspešno deloval v organih društva in v tem ?asu najmanj pet let opravljal dolžnost predsednika društva.
 • b. Za ?astni naziv »?astni poveljnik društva«:
Podeli se lahko ?lanu društva, ki je ve? kot 20 let aktivno in uspešno deloval v operativni enoti in organih društva ter v tem ?asu najmanj 5 let opravljal dolžnost poveljnika društva.
 • c. Za ?astni naziv »?astni ?lan duštva«:
Podeli se lahko ?lanu društva, ki je ve? kot 20 let aktivno in uspešno deloval v društvu in njegovih organih in v tem ?asu izredno prispeval k uspešnem delovanju in razvoju društva.
Isti naziv se lahko podeli tudi ne?lanu društva ali pravni osebi, ki so s svojim dosedanjim sodelovanjem pri razvoju in uspešnosi društvene dejavnosti prispevali izjemen delež v daljšem obdobju obstoja društva.

?astni ?lani društva ne pla?ujejo ?lanarine. ?astni ?lani, ki niso ?lani društva, lahko sodelujejo pri delu duštva, nimajo pa pravice odlo?anja v organih društva.
Razmerja med nosilci ?astnih nazivov v društvu in društvom se uredijo s posebnim aktom, ki ga sprejme UO društva.
Prenehanje ?lanstva
14.  ?len

?lanstvo v PGD lahko preneha:
 • s prostovoljnim izstopom,
 • s ?rtanjem,
 • z izklju?itvijo,
 • s smrtjo,
 • s prenehanjem PGD.

?lan prostovoljno izstopi iz PGD, ?e Upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu in poravna svoje obveznosti.

?lan se ?rta iz PGD, ?e kljub opominu ne pla?a ?lanarine v teko?em letu. ?rtanje opravi Upravni odbor.

O izklju?itvi ?lana iz PGD odlo?a Disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti izdan v skladu z Disciplinskim pravilnikom PGD.

Pravna sredstva
15.  ?len

Zoper sklep Disciplinske komisije, Upravnega odbora ali zastopnika PGD ima ?lan v roku 30 dni pravico do pritožbe na Ob?ni zbor. Ob?ni zbor mora pritožbo obravnavati na prvi sklicani redni ali izredni seji in o njej odlo?iti.

Zoper odlo?itev Ob?nega zbora ima prizadeti ?lan v roku enega leta od sprejetja dokon?ne odlo?itve pravico pred sodiš?em izpodbijati odlo?itve organov PGD, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom, tem Statutom ali drugim splošnim aktom PGD. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v ?lanstvo PGD zavrnjena.

Izpodbijanje odlo?itve organov PGD pred sodiš?em ni dopustno, ?e ni bila vložena pritožba na Ob?ni zbor. 

5. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ?LANOV
Pravice ?lanov
16.  ?len

Pravice ?lanov so, da:
 • po 15. letu starosti volijo in so izvoljeni v organe PGD;
 • sodelujejo pri delu in soodlo?ajo v organih PGD;
 • uresni?ujejo svoje osebne interese na podro?ju dejavnosti PGD;
 • se izobrazijo za prostovoljnega gasilca in lahko sodelujejo v operativni gasilski enoti društva;
 • uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja PGD pri svojem delu;
 • se udeležujejo sre?anj, prireditev in tekmovanj, ki jih organizira PGD;
 • sodelujejo pri izdelavi programa dela in so seznanjeni s poslovanjem PGD ter njegovim finan?no-materialnim poslovanjem;
 • nosijo gasilsko uniformo, gasilska priznanja in odlikovanja;
 • lahko najmanj 20 % ?lanov zahteva razrešitev katerega koli organa PGD, razen Ob?nega zbora.
Dolžnosti ?lanov
17.  ?len

Dolžnosti ?lanov so, da:

 • spoštujejo ta Statut, Kodeks prostovoljnega gasilca, druge akte in sklepe organov PGD; aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresni?evanju ciljev in nalog PGD;
 • da redno pla?ujejo ?lanarino in druge prispevke;
 • da opravijo predpisan izpit za prostovoljnega gasilca;
 • da opravijo predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizi?nih in zdravstvenih sposobnosti za opravljanje gasilske službe, ?e so ?lani operativne gasilske enote;
 • da delujejo v prostovoljni operativni gasilski enoti na podro?jih, za katere so usposobljeni v skladu s pravili gasilske službe;
 • da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše ?lane PGD;
 • da dajejo PGD informacije, skladno s pristopno izjavo;
 • da varujejo ugled PGD.
6. NA?IN UPRAVLJANJA PGD
Organi PGD
18.  ?len

Organi PGD so:
 • 1.Ob?ni zbor (v nadaljevanju: OZ)
 • 2.Upravni odbor (v nadaljevanju: UO),
 • 3.Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO),
 • 4.Disciplinska komisija (v nadaljevanju: DK).
Mandat organov PGD, razen Ob?nega zbora, je pet let. Mandat organov PGD mora biti usklajen z mandatom organov GZS.

6. 1 Ob?ni zbor
19.  ?len

Ob?ni zbor je zbor ?lanov in je najvišji organ PGD, ki ga sestavljajo vsi aktivni ?lani. Mladoletne ?lane do petnajstega leta zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Ob?ni zbor je lahko reden ali izreden. Redni Ob?ni zbor sklicuje Upravni odbor enkrat letno, najkasneje do konca meseca marca. Izredni Ob?ni zbor pa se skli?e po sklepu Upravnega odbora na zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo 1/5 ?lanov PGD. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni Ob?ni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za njegov sklic. ?e Upravni odbor izrednega zbora ?lanov ne skli?e v predpisanem roku, ga skli?e predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red. Izredni Ob?ni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.
Sklic Ob?nega zbora

20.  ?len

O sklicu Ob?nega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti ?lani PGD seznanjeni najmanj deset (10) dni pred sklicem.

Ob?ni zbor je sklep?en, ?e je prisotnih ve? kot polovica ?lanov. ?e Ob?ni zbor ni sklep?en, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega ?asa je Ob?ni zbor sklep?en, ?e se ugotovi, da so bili vabljeni vsi ?lani in je prisotnih najmanj tretjina ?lanov društva.

V vabilu oziroma obvestilu o sklicu Ob?nega zbora mora biti opozorilo na dolo?bo iz prejšnjega odstavka.

Ob?ni zbor sprejema sklepe z ve?ino glasov prisotnih ?lanov. Kakšno bo glasovanje – tajno ali javno – odlo?i Ob?ni zbor z javnim glasovanjem.

Redni ali izredni Ob?ni zbor lahko razreši katerikoli organ PGD pred potekom mandata, ?e ta ne dela v skladu s Statutom in veljavnimi predpisi s podro?ja delovanja društev in gasilstva.

Vodenje in na?in dela
21.  ?len

Zasedanje Ob?nega zbora vodi do izvolitve delovnega predsedstva predsednik  PGD.

Ob?ni zbor izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, verifikacijsko komisijo, ob volitvah pa še kandidacijsko-volilno komisijo.

Verifikacijska komisija ugotovi in poro?a Ob?nemu zboru o številu prisotnih oziroma o sklep?nosti Ob?nega zbora.

Kandidacijska komisija, ki jo imenuje Upravni odbor, predlaga zboru ?lanov listo kandidatov za organe. Ob?ni zbor lahko v razpravi listo kandidatov dopolni s kandidati, ki jih ni predlagala komisija ali upravni odbor. Po kon?ani razpravi Ob?ni zbor z javnim glasovanjem sprejme kandidacijsko listo.

Volilna komisija pripravi in vodi volitve ter objavi rezultate.

Naloge in pristojnosti
22.  ?len

Naloge in pristojnosti Ob?nega zbora:
 • sklepa o dnevnem redu;
 • sprejme in spreminja Statut in druge splošne akte PGD;
 • sprejema letno poro?ilo za vsako koledarsko leto, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poro?ilo o poslovanju PGD; pred sprejetjem letnega poro?ila mora Nadzorni odbor opraviti notranji nadzor nad finan?nim in materialnim poslovanjem PGD;
 • sprejema program dela in finan?ni na?rt;
 • voli in razrešuje predsednika, poveljnika in ?lane organov PGD (Upravni odbor, Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo);
 • voli predstavnike PGD v Ob?ni zbor GZ;
 • odlo?a o pritožbah in prošnjah zoper sklepe organov PGD;
 • odlo?a o povezovanju v gasilsko zvezo;
 • odlo?a o statusnih spremembah PGD;
 • podeljuje nazive ?astnega predsednika, ?astnega poveljnika in ?astnega ?lana društva;
 • podeljuje priznanja PGD;
 • odlo?a o nakupu in prodaji nepremi?nin;
 • sklepa o prenehanju PGD;
 • odlo?a o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in ?lani PGD, ki so v skladu s cilji PGD.
O zasedanju Ob?nega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujo?i, zapisnikar in dva overovatelja.
6. 2 Upravni odbor
23.  ?len

Upravni odbor je operativno-izvršilni in strokovno-tehni?ni organ Ob?nega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehni?na in administrativna dela ter vodi PGD med dvema zasedanjema Ob?nega zbora po programu in sklepih, sprejetih na Ob?nem zboru. UO je dolžan ustanoviti in organizirati operativno gasilsko enoto društva ter druge operativne sestave, ki opravljajo naloge na podro?ju operativne dejavnosti. Za svoje delo je odgovoren Ob?nemu zboru.

Seje sklicuje predsednik po potrebi, na pobudo ?lanov UO ali ?lanov NO, najmanj pa vsako ?etrtletje.

UO sklepa veljavno, ?e je na seji prisotnih ve? kot polovica ?lanov, odlo?a pa z ve?ino glasov vseh prisotnih ?lanov.

Glasovanje je praviloma javno, razen ?e UO pred posamezno odlo?itvijo ne sklene druga?e.

Sestava in na?in kandidiranja predsednika in poveljnika
24.  ?len

UO sestavljajo predsednik, poveljnik in 13 ?lanov. Med ?lani mora biti tudi predstavnik mladine, predstavnica ?lanic in predstavnik veteranov.

Kandidata za predsednika lahko predlaga skupina petih (5) ?lanov PGD. Kandidat za predsednika mora imeti ustrezne strokovne in vodstvene sposobnosti za vodenje PGD.

Kandidata za poveljnika lahko predlaga skupina petih (5) ?lanov PGD. Kandidat za poveljnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih dolo?ajo veljavni predpisi za opravljanje te funkcije.

Kandidacijski postopek za ?lane UO
25.  ?len

Najmanj polovica ?lanov UO mora izpolnjevati pogoje za opravljanje strokovno-tehni?nih nalog. Kandidati za ?lane UO morajo biti predlagani tako, da so v UO zastopani vsi cilji in dejavnosti PGD. (S poudarkom na zastopanosti iz vrst operative in specialnosti enote za reševanje iz vode in na vodi, enote za tehni?no reševanje in enote za nevarne  snovi).

UO kot celotno listo izvoli Ob?ni zbor z ve?ino vseh oddanih glasov.

Naloge in pristojnosti
26.  ?len

Naloge in pristojnosti Upravnega odbora:
 • pripravlja predloge programa dela, finan?nega na?rta ter druga gradiva za Ob?ni zbor in daje poro?ila o svojem delu;
 • sklicuje Ob?ni zbor;
 • imenuje  kandidacijsko komisijo in druge stalne in ob?asne komisije in odbore;
 • predlaga predstavnike PGD v organe GZ;
 • imenuje ostale funkcionarje društva, ki jih ne voli Ob?ni zbor;
 • upravlja premoženje društva in razpolaga s posameznimi deli premoženja v skladu s tem Statutom in drugimi predpisi s tega podro?ja;
 • organizira in dolo?i sestav prostovoljne gasilske enote društva ter ostale operativne sestave, ki opravljajo naloge iz 6., 8. in 9. ?lena tega Statuta in v skladu s pravili gasilske službe;
 • skrbi za opremo, izobraževanje, usposabljanje in izvajanje operativnih nalog, ki izhajajo iz pogodbe za opravljanje obvezne lokalne javne službe in drugih prevzetih nalog iz delokroga društva, ki so opredeljene v tem Statutu;
 • izvaja sklepe Ob?nega zbora;
 • skrbi za izpolnjevanje programa dela PGD;
 • skrbi za finan?no in materialno poslovanje PGD;
 • pripravlja predloge splošnih aktov PGD;
 • dolo?a višino letne ?lanarine;
 • vodi evidenco ?lanstva in druge predpisane evidence ter jih posreduje GZ in GZS;
 • pripravi letno poro?ilo o poslovanju PGD;
 • odlo?a o sprejemu novih ?lanov, izstopu in ?rtanju iz ?lanstva;
 • uresni?uje druge naloge, ki izhajajo iz aktov PGD, ki so dogovorjene na nivoju GZ, regije in GZS, ter naloge, ki mu jih naloži Ob?ni zbor.
Pomožni organi
27.  ?len

Upravni odbor lahko za izvajanje nalog, opredeljenih v namenih in ciljih PGD, imenuje stalne ali ob?asne komisije oziroma odbore. Njihove naloge, vodjo ter število ?lanov dolo?i UO izmed ?lanov PGD.
6. 2. 1 Predsednik PGD
28.  ?len

Predsednik zastopa, vodi in predstavlja PGD.

Predsednika PGD neposredno voli Ob?ni zbor. Je predsednik UO ter odredbodajalec za finan?no in materialno poslovanje.

Predsednik PGD je odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje PGD v skladu s Statutom in pravnim redom. Za svoje delo je odgovoren Ob?nemu zboru.

Predsednik PGD je dolžan zadržati sklep katerega koli organa PGD, ?e meni, da je v nasprotju z zakonodajo oziroma v nasprotju z akti PGD. O zadržanju obvesti v roku osmih (8) dni organ, ki ga je sprejel, ter predsednika NO.

6. 2. 2 Poveljnik PGD
29.  ?len

Poveljnik je strokovno-tehni?ni vodja PGD za izvajanje nalog gasilske službe. Poveljnik vodi prostovoljno operativno enoto društva. Izpolnjevati mora pogoje, ki jih dolo?ajo Pravila gasilske službe. Za strokovne pomo?nike pri izvajanju dela si izbere ?lane UO ali druge ?lane društva, ki so usposobljeni za opravljanje posameznih strokovno-tehni?nih nalog. Poveljnik lahko predlaga UO ustanovitev posebnega organa za vodenje in koordinacijo dela društvene operative, ?e to omogo?ajo dolo?be pavil gasilske službe. Poveljnik je za svoje delo odgovoren predsedniku, Upravnemu odboru in Ob?nemu zboru.

6. 3 Nadzorni odbor
30.  ?len

Nadzorni odbor spremlja in nadzira finan?no in materialno poslovanje PGD in izvajanje sklepov Ob?nega zbora. Nadzorni odbor ima predsednika in štiri ?lane, ki jih izvoli Ob?ni zbor. Predsednik sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red. ?lani Nadzornega odbora ne morejo biti ?lani drugih organov. Nadzorni odbor je sklep?en in veljavno sklepa, ?e je na seji prisotnih ve?ina ?lanov.

Nadzorni odbor:

 • redno spremlja finan?no in materialno poslovanje PGD;
 • pregleda letno poro?ilo PGD pred obravnavanjem na zboru ?lanov;
 • opravlja nadzor nad delovanjem PGD in izvajanjem nalog, ki jih nalagajo ZGas in drugi predpisi;
 • opravlja nadzor nad finan?nim in materialnim poslovanjem PGD in še zlasti ugotavlja, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti PGD;
 • pripravi poro?ilo o svojem delu in ugotovitvah za Ob?ni zbor.

?lani NO imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov PGD. Za svoje delo je NO odgovoren Ob?nemu zboru.

Disciplinska komisija
31.  ?len

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, dva ?lana in dva namestnika, ki jih izvoli Ob?ni zbor za dobo petih (5) let. Disciplinska komisija odlo?a o izklju?itvah, disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe. Veljavno sklepa v senatu treh ?lanov. Odlo?itev je sprejeta, ?e zanjo glasuje ve?ina ?lanov.
Disciplinske kršitve
32.  ?len

Kršitve, ki se obravnavajo na disciplinski komisiji, so:
 • kršitev dolo?b Statuta in drugih splošnih aktov PGD;
 • kršitev Kodeksa prostovoljnega gasilca;
 • nevestno opravljanje sprejetih zadolžitev in funkcije v PGD;
 • neizpolnjevanje sklepov organov PGD;
 • dejanja, ki škodujejo ugledu PGD.
Disciplinski ukrepi
33.  ?len

Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s Pravilnikom o delu Disciplinske komisije izre?e Disciplinska komisija, so:

 • opomin;
 • javni opomin;
 • izklju?itev iz PGD.
Zoper sklep Disciplinske komisije ima prizadeti ?lan pravico do pritožbe na Ob?ni zbor, kot drugostopenjski organ.

Podrobnejše dolo?be o postopku pred Disciplinsko komisijo, opredelitev lažjih in težjih kršitev, povrnitev storjene škode, pravice do pritožbe in drugo ureja Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti v PGD.
7. ZASTOPANJE PGD
34.  ?len

Zastopnik PGD je vsakokratni predsednik, ki ga izvoli Ob?ni zbor.

Predsednik zastopa PGD in v njegovem imenu sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje vse listine, s katerimi PGD nastopa do ?lanov ter v razmerju do drugih fizi?nih in pravnih oseb. V primeru njegove odsotnosti zastopa PGD poveljnik.

8. FINANCIRANJE IN NADZOR NAD FINAN?NIM IN  MATERIALNIM POSLOVANJEM
Financiranje  PGD
35.  ?len

PGD pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • iz prora?una lokalne skupnosti in sredstev požarne takse;
 • s ?lanarino;
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti PGD;
 • z darili in volili fizi?nih in pravnih oseb;
 • s prispevki sponzorjev in donatorjev;
 • iz sredstev odstopljene dohodnine fizi?nih oseb;
 • iz drugih virov.
PGD se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti dolo?a zakon. Vse pridobitne dejavnosti opravlja PGD le v obsegu, potrebnem za uresni?evanje namena in ciljev svojega delovanja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
Sredstva in vodenje poslovnih knjig
36.  ?len

Sredstva PGD obsegajo njeno premoženje ter prihodke iz predhodnega ?lena. Uporabljajo se za pokrivanje stroškov delovanja PGD in njenih organov.

Namen uporabe sredstev za delovanje PGD in njenih organov se dolo?i z letnim finan?nim na?rtom.

Društvo vodi poslovne knjige na na?in in v obliki, ki ga opredeljuje Slovenski ra?unovodski standard 33/2007 Ra?unovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah. Na?in in obliko vodenja poslovnih knjig opredeli društvo v Pravilniku o finan?nem in materialnem poslovanju.
Poslovne knjige in letno poro?ilo morajo omogo?iti ocenjevanje, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje PGD oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, dolo?ene v tem Statutu.
Letno poro?ilo
37.  ?len

PGD za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poro?ilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poro?ilo o poslovanju PGD. Poro?ilo mora obsegati resni?en prikaz premoženja in poslovanja PGD. Letno poro?ilo sprejme Ob?ni zbor.

Poro?ilo mora pred obravnavanjem na Ob?nem zboru pregledati Nadzorni odbor, ki mora opraviti nadzor predvsem nad finan?nim in materialnim poslovanjem PGD in ugotoviti, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje PGD oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Premoženje PGD
38.  ?len

Premoženje PGD sestavljajo nepremi?ne in premi?ne stvari, materialne pravice, denarna in druga sredstva, ki jih PGD pridobi s ?lanarino, z darili, volili, s prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti in iz drugih virov.

PGD ?lanom ne deli svojega premoženja. ?e pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresni?evanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, dolo?ene v skladu s tem Statutom.

O nakupu oziroma prodaji premi?nin odlo?a Upravni odbor. Nepremi?nine pa se lahko kupijo ali odtujijo le na osnovi sprejetega sklepa Ob?nega zbora.

9. NA?IN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA
39.  ?len

Delo PGD in njegovih organov je javno. Obveš?anje ?lanov poteka preko oglasne deske, sredstev javnega obveš?anja, spletne strani in s pravico vpogleda v zapisnike organov PGD. Širša javnost se o delu PGD lahko seznani preko organiziranih okroglih miz, tiskovnih konferenc, vabil zainteresiranih predstavnikov na javne seje, spletne strani in udeležbe predstavnikov sredstev javnega obveš?anja na sejah organov PGD.
Za zagotovitev javnosti dela in za to?nost informacij je odgovoren predsednik.

10. NA?IN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA
40.  ?len

Postopek za za?etek sprememb in dopolnitev Statuta oziroma za sprejem novega Statuta se za?ne na podlagi sklepa Upravnega odbora, ki dolo?i obseg sprememb in vprašanja, ki jih je treba urediti.
41.  ?len

Za pripravo sprememb Statuta imenuje Upravni odbor delovno skupino.

Delovna skupina pripravi osnutek in ga predloži Upravnemu odboru.

?e Upravni odbor po razpravi predloženi osnutek sprejme, ga da v javno obravnavo ?lanom PGD.

Po kon?ani javni obravnavi Upravni odbor dolo?i predlog sprememb in dopolnitev oziroma predlog novega Statuta in ga predloži Ob?nemu zboru v sprejem.

11. NA?IN PRENEHANJA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM
42.  ?len

PGD lahko preneha:

 • po sklepu Ob?nega zbora, z ve?ino glasov prisotnih ?lanov;
 • s spojitvijo z drugim PGD ali pripojitvijo k drugemu PGD;
 • s ste?ajem;
 • na podlagi sodne odlo?be o prepovedi delovanja;
 • po samem zakonu.

V primeru prenehanja PGD se poravnajo vse obveznosti, prora?unska sredstva se vrnejo prora?unu, preostanek premoženja pa se prenese na PGD, ki bo prevzel požarno obmo?je oziroma na lokalno skupnost, na obmo?ju katere ima društvo svoj sedež.

12.  PREHODNE IN KON?NE DOLO?BE
43.  ?len

Ta Statut stopi v veljavo z dnem, ko ga je sprejel Ob?ni zbor, uporabljati pa se sme, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z Zakonom o društvih.
Z dnem, ko se pri?ne uporabljati ta Statut, preneha veljati Statut, ki ga je sprejel Ob?ni zbor
dne  01. 03. 1996.


 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla