Prisotni na strani
Prisotni 1 gost .
Statistika
Števec pogledov vsebine : 81685
Začetek Statut


Na podlagi 4. člena Zakona o društvih (ZDru-1) Uradni list RS, št. 61/06, je Občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva GORNJA  RADGONA, skladno z 21. členom Statuta na svojem zasedanju, dne 07.03.2008, sprejel spremembe in dopolnitve Statuta, tako da se odslej glasi:

S T A T U T
PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA  GORNJA  RADGONA

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Uvodna določba
1.člen

Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona (v nadaljevanju: PGD) je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko združenje fizičnih oseb, ki deluje na podlagi Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06 – Zdru-1) in Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS, št. 113/05 – ZGas-UPB1).

PGD opravlja gasilsko dejavnost, ki je humanitarna dejavnost, presega interese njenih članov in jo izvaja v javnem interesu.

PGD je bilo ustanovljeno leta 1882  in je vpisano v register društev pri Upravni enoti Gornja Radgona pod zaporedno številko 35.
Ime in sedež PGD

2.člen

Ime PGD: PROSTOVOLJNO  GASILSKO  DRUŠTVO  GORNJA  RADGONA
Sedež PGD: GORNJA  RADGONA,  Gasilska cesta 2
PGD je pravna oseba zasebnega prava.
PGD lahko pridobi in ima premično in nepremično premoženje ter druga sredstva, ki jih uporablja za uresničevanje svojih ciljev in nalog.

Odgovornost
3.člen

PGD odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Za zakonito poslovanje odgovarja predsednik PGD, ki je hkrati zastopnik društva.
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov za obveznosti PGD odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem tudi člani organov PGD, ki so glasovali za odločitev, s katero se je v njihovo korist ali korist koga drugega zmanjšalo premoženje PGD, čeprav so vedeli, da PGD ne bo moglo poravnati sprejetih obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja PGD, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem.

Simboli in oznake
4.člen

PGD uporablja gasilske simbole v skladu s Statutom Gasilske zveze Slovenije (priloga št. 5) in je na prvi strani vpisana letnica ustanovitve 1882 – 2002 letnica prevzema prapora.
Prapor ima na drugi strani našito podobo Sv. Florjana, ki je na rdeči podlagi obšita z zlatim robom, v sredini ob njej je grb občine Gornja Radgona.Levo zgoraj v kotu so našiti lipovi listi, desno zgoraj v kotu pšenično klasje, levo spodaj v kotu simbol belega grozdja, desno spodaj v kotu simbol modrega grozdja in med njima besedilo: »NA POMOČ«.
PGD ima žig, ki je okrogle oblike, premera 30 mm. V sredini žiga je gasilski znak, v koncentričnem krogu je napis »PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO«, pod znakom pa je naveden kraj, v katerem je sedež.

Povezovanje
5.člen

PGD Gornja Radgona je član Gasilske zveze Gornja  Radgona (v nadaljevanju: GZ) in Gasilske zveze Slovenije (v nadaljevanju: GZS). Svoje članske pravice izvaja v GZS preko GZ. Svoje interese v regijskem svetu (pokrajinski zvezi) usklajuje preko GZ.

2. NAMEN IN CILJI DELOVANJA PGD
Namen delovanja PGD
6.člen

Namen delovanja PGD je prostovoljno združevanje občanov, da postanejo prostovoljni gasilci, ki lahko sestavljajo gasilsko enoto. V skladu s pooblastilom opravlja preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem na ožjem območju mesta Gornja Radgona in naselij: Podgrad, Hercegovščak, Norički  Vrh, Police pretežni del, razen hišnih
številk:123,124,125,126,126/A,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141 in Lomanoše- razen hišnih številk:47,47/A,48,48/A  in kot občinski  gasilski  center na celotnem območju občine Gornja Radgona.
PGD deluje tudi na področjih in območjih, za katere ima sklenjeno koncesijsko razmerje oziroma dana druga javna pooblastila lokalnih skupnosti ali države.

Cilji delovanja PGD
7.člen

Cilji delovanja PGD so:

 • izvajanje preventivnih nalog varstva pred požarom in na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah;
 • vzgoja in usposabljanje članov in mladine za izvajanje gasilske dejavnosti;
 • opravljanje nalog gasilstva kot dejavnosti, ki je v javnem interesu in humanitarne narave.
3. DEJAVNOST OZIROMA NALOGE PGD 
Nepridobitna dejavnost
8.člen

PGD v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje osnovne naloge in obveznosti:
 • 1.organizira in izvaja usposabljanje članov in drugih zainteresiranih za področje delovanje društva;
 • 2.organizira prostovoljno gasilsko enoto za izvajanje gasilskih, tehničnih in drugih reševalnih nalog na svojem požarnem območju  v skladu s 6.členom;
 • 3.izvaja preventivne naloge varstva pred požarom ter druge preventivne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • 4.gasi požare, varuje in rešuje ljudi, živali in premoženje pri požarih, naravnih in drugih nesrečah ter nesrečah na vodi in iz vode;
 • 5.opravlja prevoze vode ob naravnih in drugih nesrečah;
 • 6.nudi pomoč občanom in podjetjem na svojem požarnem območju na področju varstva pred požarom ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
 • 7.v uporabnem stanju vzdržuje gasilske prostore, vozila, naprave, orodja in opremo ter skrbi za varno in primerno hrambo;
 • 8.skrbi za strokovno izpopolnjevanje članov gasilske enote in drugih članov za opravljanje njihovih nalog in funkcij ter za zagotavljanje materialnih sredstev;
 • 9.izvaja gasilske vaje in vožnje za preverjanje brezhibnosti gasilskih vozil;
 • 10.skrbi za vzgojo in usposabljanje gasilske mladine;
 • 11.organizira gasilska tekmovanja;
 • 12.vodi predpisane gasilske in društvene evidence;
 • 13.sodeluje z drugimi PGD, ki so članice GZ, v katero je vključeno, in drugimi   gasilskimi organizacijami;
 • 14.podeljuje društvena priznanja in predlaga zaslužne člane za priznanja in odlikovanja;
 • 15.opravlja druge naloge, ki so kakorkoli povezane z gasilstvom ali so potrebne za njegovo izvajanje.
Pridobitna dejavnost
9.člen

PGD izvaja tudi nekatere pridobitne dejavnosti:
 • 1.izvajanje gasilskih storitev po naročilu, ki niso predmet opravljanja nepridobitne dejavnosti po pooblastilu in se izvajajo proti plačilu;
 • 2.servisiranje in preizkušanje opreme, naprav in sredstev za varstvo pred požarom;
 • 3.prevoz pitne vode proti plačilu;
 • 4.oglaševanje v svojih publikacijah in na posameznih prireditvah;
 • 5.organiziranje gasilske prireditve;
 • 6.dajanje v najem lastnih premičnin in nepremičnin;
 • 7.založniška dejavnost in druge storitve s področja gasilstva, izvedene proti plačilu.
Pridobitne dejavnosti opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti dovoljuje Zakon o društvih. Vse te dejavnosti opravlja PGD le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji PGD, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena in ciljev PGD, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov PGD. Kot dopolnilna dejavnost se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost sredstev PGD.

4. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA
Način vstopa v članstvo
10.  člen

Član PGD lahko postane vsak, ki se želi ukvarjati z gasilstvom. Članstvo v PGD je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora Upravnemu odboru PGD predložiti pristopno izjavo z željo po članstvu, v kateri se zaveže, da bo deloval v skladu s Statutom, s Kodeksom prostovoljnega gasilca in bo plačeval članarino.

PGD lahko pod enakimi pogoji v svoje članstvo sprejme tudi tujega državljana.
PGD ima aktivne člane in častne člane. Aktivni član je član društva od 7. leta starosti dalje, če aktivno deluje pri izvajanju nalog PGD.
Odločanje o sprejemu v članstvo
11.  člen

O sprejemu v članstvo odloča Upravni odbor PGD.
Članstvo se odkloni osebam, ki so bile pravnomočno obsojene za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje.

O odklonitvi je potrebno kandidata pisno obvestiti v roku 30 dni od obravnave njegove pristopne izjave z navedbo bistvenih razlogov. Zoper zavrnitev se lahko kandidat pritoži v 30.-ih dneh od prejema obvestila na Občni zbor PGD. Enako pritožbo lahko kandidat vloži, če ne dobi obvestila v treh mesecih od obravnave njegove pristopne izjave na Upravnem odboru PGD.
Upravni odbor je dolžan vsako leto na zasedanju Občnega zbora na svečan način razglasiti imena novih članov.
Vstop mladoletne osebe
12.  člen

Če se v društvo včlani mladoletna oseba od sedmega do dopolnjenega petnajstega leta starosti, mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v PGD podati pisno soglasje.
Mladoletni član sme izvajati le tiste naloge gasilstva, ki so predvidene za posamezne kategorije mladoletnih članov in v spremstvu mentorja.
Častno članstvo v društvu
13.  člen

V društvu se lahko podelijo naslednji častni nazivi:
 • častni predsednik,
 • častni poveljnik,
 • častni član.

Častne nazive podeljuje Občni zbor društva na lastno pobudo, na predlog upravnega odbora ali na predlog najmanj desetih članov društva.
Častni nazivi se podeljujejo za izredne zasluge pri delovanju in razvoju društva kot priznanje za življenjski prispevek posameznika pri odvijanju društvene dejavnosti. Pri odločanju za podelitev častnega naslova se upoštevajo naslednji kriteriji:
 • a. Za častni naziv »častni predsednik društva«:
Podeli se lahko članu društva, ki je več kot 20 let aktivno in uspešno deloval v organih društva in v tem času najmanj pet let opravljal dolžnost predsednika društva.
 • b. Za častni naziv »častni poveljnik društva«:
Podeli se lahko članu društva, ki je več kot 20 let aktivno in uspešno deloval v operativni enoti in organih društva ter v tem času najmanj 5 let opravljal dolžnost poveljnika društva.
 • c. Za častni naziv »častni član duštva«:
Podeli se lahko članu društva, ki je več kot 20 let aktivno in uspešno deloval v društvu in njegovih organih in v tem času izredno prispeval k uspešnem delovanju in razvoju društva.
Isti naziv se lahko podeli tudi nečlanu društva ali pravni osebi, ki so s svojim dosedanjim sodelovanjem pri razvoju in uspešnosi društvene dejavnosti prispevali izjemen delež v daljšem obdobju obstoja društva.

Častni člani društva ne plačujejo članarine. Častni člani, ki niso člani društva, lahko sodelujejo pri delu duštva, nimajo pa pravice odločanja v organih društva.
Razmerja med nosilci častnih nazivov v društvu in društvom se uredijo s posebnim aktom, ki ga sprejme UO društva.
Prenehanje članstva
14.  člen

Članstvo v PGD lahko preneha:
 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo,
 • s prenehanjem PGD.

Član prostovoljno izstopi iz PGD, če Upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu in poravna svoje obveznosti.

Član se črta iz PGD, če kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. Črtanje opravi Upravni odbor.

O izključitvi člana iz PGD odloča Disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti izdan v skladu z Disciplinskim pravilnikom PGD.

Pravna sredstva
15.  člen

Zoper sklep Disciplinske komisije, Upravnega odbora ali zastopnika PGD ima član v roku 30 dni pravico do pritožbe na Občni zbor. Občni zbor mora pritožbo obravnavati na prvi sklicani redni ali izredni seji in o njej odločiti.

Zoper odločitev Občnega zbora ima prizadeti član v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pravico pred sodiščem izpodbijati odločitve organov PGD, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom, tem Statutom ali drugim splošnim aktom PGD. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo PGD zavrnjena.

Izpodbijanje odločitve organov PGD pred sodiščem ni dopustno, če ni bila vložena pritožba na Občni zbor. 

5. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV
Pravice članov
16.  člen

Pravice članov so, da:
 • po 15. letu starosti volijo in so izvoljeni v organe PGD;
 • sodelujejo pri delu in soodločajo v organih PGD;
 • uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti PGD;
 • se izobrazijo za prostovoljnega gasilca in lahko sodelujejo v operativni gasilski enoti društva;
 • uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja PGD pri svojem delu;
 • se udeležujejo srečanj, prireditev in tekmovanj, ki jih organizira PGD;
 • sodelujejo pri izdelavi programa dela in so seznanjeni s poslovanjem PGD ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem;
 • nosijo gasilsko uniformo, gasilska priznanja in odlikovanja;
 • lahko najmanj 20 % članov zahteva razrešitev katerega koli organa PGD, razen Občnega zbora.
Dolžnosti članov
17.  člen

Dolžnosti članov so, da:

 • spoštujejo ta Statut, Kodeks prostovoljnega gasilca, druge akte in sklepe organov PGD; aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog PGD;
 • da redno plačujejo članarino in druge prispevke;
 • da opravijo predpisan izpit za prostovoljnega gasilca;
 • da opravijo predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih in zdravstvenih sposobnosti za opravljanje gasilske službe, če so člani operativne gasilske enote;
 • da delujejo v prostovoljni operativni gasilski enoti na področjih, za katere so usposobljeni v skladu s pravili gasilske službe;
 • da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane PGD;
 • da dajejo PGD informacije, skladno s pristopno izjavo;
 • da varujejo ugled PGD.
6. NAČIN UPRAVLJANJA PGD
Organi PGD
18.  člen

Organi PGD so:
 • 1.Občni zbor (v nadaljevanju: OZ)
 • 2.Upravni odbor (v nadaljevanju: UO),
 • 3.Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO),
 • 4.Disciplinska komisija (v nadaljevanju: DK).
Mandat organov PGD, razen Občnega zbora, je pet let. Mandat organov PGD mora biti usklajen z mandatom organov GZS.

6. 1 Občni zbor
19.  člen

Občni zbor je zbor članov in je najvišji organ PGD, ki ga sestavljajo vsi aktivni člani. Mladoletne člane do petnajstega leta zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni Občni zbor sklicuje Upravni odbor enkrat letno, najkasneje do konca meseca marca. Izredni Občni zbor pa se skliče po sklepu Upravnega odbora na zahtevo Nadzornega odbora ali na zahtevo 1/5 članov PGD. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni Občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za njegov sklic. Če Upravni odbor izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red. Izredni Občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.
Sklic Občnega zbora

20.  člen

O sklicu Občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani PGD seznanjeni najmanj deset (10) dni pred sklicem.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če Občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj tretjina članov društva.

V vabilu oziroma obvestilu o sklicu Občnega zbora mora biti opozorilo na določbo iz prejšnjega odstavka.

Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. Kakšno bo glasovanje – tajno ali javno – odloči Občni zbor z javnim glasovanjem.

Redni ali izredni Občni zbor lahko razreši katerikoli organ PGD pred potekom mandata, če ta ne dela v skladu s Statutom in veljavnimi predpisi s področja delovanja društev in gasilstva.

Vodenje in način dela
21.  člen

Zasedanje Občnega zbora vodi do izvolitve delovnega predsedstva predsednik  PGD.

Občni zbor izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, verifikacijsko komisijo, ob volitvah pa še kandidacijsko-volilno komisijo.

Verifikacijska komisija ugotovi in poroča Občnemu zboru o številu prisotnih oziroma o sklepčnosti Občnega zbora.

Kandidacijska komisija, ki jo imenuje Upravni odbor, predlaga zboru članov listo kandidatov za organe. Občni zbor lahko v razpravi listo kandidatov dopolni s kandidati, ki jih ni predlagala komisija ali upravni odbor. Po končani razpravi Občni zbor z javnim glasovanjem sprejme kandidacijsko listo.

Volilna komisija pripravi in vodi volitve ter objavi rezultate.

Naloge in pristojnosti
22.  člen

Naloge in pristojnosti Občnega zbora:
 • sklepa o dnevnem redu;
 • sprejme in spreminja Statut in druge splošne akte PGD;
 • sprejema letno poročilo za vsako koledarsko leto, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju PGD; pred sprejetjem letnega poročila mora Nadzorni odbor opraviti notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem PGD;
 • sprejema program dela in finančni načrt;
 • voli in razrešuje predsednika, poveljnika in člane organov PGD (Upravni odbor, Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo);
 • voli predstavnike PGD v Občni zbor GZ;
 • odloča o pritožbah in prošnjah zoper sklepe organov PGD;
 • odloča o povezovanju v gasilsko zvezo;
 • odloča o statusnih spremembah PGD;
 • podeljuje nazive častnega predsednika, častnega poveljnika in častnega člana društva;
 • podeljuje priznanja PGD;
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;
 • sklepa o prenehanju PGD;
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani PGD, ki so v skladu s cilji PGD.
O zasedanju Občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja.
6. 2 Upravni odbor
23.  člen

Upravni odbor je operativno-izvršilni in strokovno-tehnični organ Občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi PGD med dvema zasedanjema Občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na Občnem zboru. UO je dolžan ustanoviti in organizirati operativno gasilsko enoto društva ter druge operativne sestave, ki opravljajo naloge na področju operativne dejavnosti. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru.

Seje sklicuje predsednik po potrebi, na pobudo članov UO ali članov NO, najmanj pa vsako četrtletje.

UO sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, odloča pa z večino glasov vseh prisotnih članov.

Glasovanje je praviloma javno, razen če UO pred posamezno odločitvijo ne sklene drugače.

Sestava in način kandidiranja predsednika in poveljnika
24.  člen

UO sestavljajo predsednik, poveljnik in 13 članov. Med člani mora biti tudi predstavnik mladine, predstavnica članic in predstavnik veteranov.

Kandidata za predsednika lahko predlaga skupina petih (5) članov PGD. Kandidat za predsednika mora imeti ustrezne strokovne in vodstvene sposobnosti za vodenje PGD.

Kandidata za poveljnika lahko predlaga skupina petih (5) članov PGD. Kandidat za poveljnika mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi za opravljanje te funkcije.

Kandidacijski postopek za člane UO
25.  člen

Najmanj polovica članov UO mora izpolnjevati pogoje za opravljanje strokovno-tehničnih nalog. Kandidati za člane UO morajo biti predlagani tako, da so v UO zastopani vsi cilji in dejavnosti PGD. (S poudarkom na zastopanosti iz vrst operative in specialnosti enote za reševanje iz vode in na vodi, enote za tehnično reševanje in enote za nevarne  snovi).

UO kot celotno listo izvoli Občni zbor z večino vseh oddanih glasov.

Naloge in pristojnosti
26.  člen

Naloge in pristojnosti Upravnega odbora:
 • pripravlja predloge programa dela, finančnega načrta ter druga gradiva za Občni zbor in daje poročila o svojem delu;
 • sklicuje Občni zbor;
 • imenuje  kandidacijsko komisijo in druge stalne in občasne komisije in odbore;
 • predlaga predstavnike PGD v organe GZ;
 • imenuje ostale funkcionarje društva, ki jih ne voli Občni zbor;
 • upravlja premoženje društva in razpolaga s posameznimi deli premoženja v skladu s tem Statutom in drugimi predpisi s tega področja;
 • organizira in določi sestav prostovoljne gasilske enote društva ter ostale operativne sestave, ki opravljajo naloge iz 6., 8. in 9. člena tega Statuta in v skladu s pravili gasilske službe;
 • skrbi za opremo, izobraževanje, usposabljanje in izvajanje operativnih nalog, ki izhajajo iz pogodbe za opravljanje obvezne lokalne javne službe in drugih prevzetih nalog iz delokroga društva, ki so opredeljene v tem Statutu;
 • izvaja sklepe Občnega zbora;
 • skrbi za izpolnjevanje programa dela PGD;
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje PGD;
 • pripravlja predloge splošnih aktov PGD;
 • določa višino letne članarine;
 • vodi evidenco članstva in druge predpisane evidence ter jih posreduje GZ in GZS;
 • pripravi letno poročilo o poslovanju PGD;
 • odloča o sprejemu novih članov, izstopu in črtanju iz članstva;
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov PGD, ki so dogovorjene na nivoju GZ, regije in GZS, ter naloge, ki mu jih naloži Občni zbor.
Pomožni organi
27.  člen

Upravni odbor lahko za izvajanje nalog, opredeljenih v namenih in ciljih PGD, imenuje stalne ali občasne komisije oziroma odbore. Njihove naloge, vodjo ter število članov določi UO izmed članov PGD.
6. 2. 1 Predsednik PGD
28.  člen

Predsednik zastopa, vodi in predstavlja PGD.

Predsednika PGD neposredno voli Občni zbor. Je predsednik UO ter odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje.

Predsednik PGD je odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje PGD v skladu s Statutom in pravnim redom. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru.

Predsednik PGD je dolžan zadržati sklep katerega koli organa PGD, če meni, da je v nasprotju z zakonodajo oziroma v nasprotju z akti PGD. O zadržanju obvesti v roku osmih (8) dni organ, ki ga je sprejel, ter predsednika NO.

6. 2. 2 Poveljnik PGD
29.  člen

Poveljnik je strokovno-tehnični vodja PGD za izvajanje nalog gasilske službe. Poveljnik vodi prostovoljno operativno enoto društva. Izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo Pravila gasilske službe. Za strokovne pomočnike pri izvajanju dela si izbere člane UO ali druge člane društva, ki so usposobljeni za opravljanje posameznih strokovno-tehničnih nalog. Poveljnik lahko predlaga UO ustanovitev posebnega organa za vodenje in koordinacijo dela društvene operative, če to omogočajo določbe pavil gasilske službe. Poveljnik je za svoje delo odgovoren predsedniku, Upravnemu odboru in Občnemu zboru.

6. 3 Nadzorni odbor
30.  člen

Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje PGD in izvajanje sklepov Občnega zbora. Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih izvoli Občni zbor. Predsednik sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red. Člani Nadzornega odbora ne morejo biti člani drugih organov. Nadzorni odbor je sklepčen in veljavno sklepa, če je na seji prisotnih večina članov.

Nadzorni odbor:

 • redno spremlja finančno in materialno poslovanje PGD;
 • pregleda letno poročilo PGD pred obravnavanjem na zboru članov;
 • opravlja nadzor nad delovanjem PGD in izvajanjem nalog, ki jih nalagajo ZGas in drugi predpisi;
 • opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem PGD in še zlasti ugotavlja, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti PGD;
 • pripravi poročilo o svojem delu in ugotovitvah za Občni zbor.

Člani NO imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov PGD. Za svoje delo je NO odgovoren Občnemu zboru.

Disciplinska komisija
31.  člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in dva namestnika, ki jih izvoli Občni zbor za dobo petih (5) let. Disciplinska komisija odloča o izključitvah, disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe. Veljavno sklepa v senatu treh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov.
Disciplinske kršitve
32.  člen

Kršitve, ki se obravnavajo na disciplinski komisiji, so:
 • kršitev določb Statuta in drugih splošnih aktov PGD;
 • kršitev Kodeksa prostovoljnega gasilca;
 • nevestno opravljanje sprejetih zadolžitev in funkcije v PGD;
 • neizpolnjevanje sklepov organov PGD;
 • dejanja, ki škodujejo ugledu PGD.
Disciplinski ukrepi
33.  člen

Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s Pravilnikom o delu Disciplinske komisije izreče Disciplinska komisija, so:

 • opomin;
 • javni opomin;
 • izključitev iz PGD.
Zoper sklep Disciplinske komisije ima prizadeti član pravico do pritožbe na Občni zbor, kot drugostopenjski organ.

Podrobnejše določbe o postopku pred Disciplinsko komisijo, opredelitev lažjih in težjih kršitev, povrnitev storjene škode, pravice do pritožbe in drugo ureja Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti v PGD.
7. ZASTOPANJE PGD
34.  člen

Zastopnik PGD je vsakokratni predsednik, ki ga izvoli Občni zbor.

Predsednik zastopa PGD in v njegovem imenu sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje vse listine, s katerimi PGD nastopa do članov ter v razmerju do drugih fizičnih in pravnih oseb. V primeru njegove odsotnosti zastopa PGD poveljnik.

8. FINANCIRANJE IN NADZOR NAD FINANČNIM IN  MATERIALNIM POSLOVANJEM
Financiranje  PGD
35.  člen

PGD pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • iz proračuna lokalne skupnosti in sredstev požarne takse;
 • s članarino;
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti PGD;
 • z darili in volili fizičnih in pravnih oseb;
 • s prispevki sponzorjev in donatorjev;
 • iz sredstev odstopljene dohodnine fizičnih oseb;
 • iz drugih virov.
PGD se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti določa zakon. Vse pridobitne dejavnosti opravlja PGD le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev svojega delovanja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
Sredstva in vodenje poslovnih knjig
36.  člen

Sredstva PGD obsegajo njeno premoženje ter prihodke iz predhodnega člena. Uporabljajo se za pokrivanje stroškov delovanja PGD in njenih organov.

Namen uporabe sredstev za delovanje PGD in njenih organov se določi z letnim finančnim načrtom.

Društvo vodi poslovne knjige na način in v obliki, ki ga opredeljuje Slovenski računovodski standard 33/2007 Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah. Način in obliko vodenja poslovnih knjig opredeli društvo v Pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju.
Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje PGD oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem Statutu.
Letno poročilo
37.  člen

PGD za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju PGD. Poročilo mora obsegati resničen prikaz premoženja in poslovanja PGD. Letno poročilo sprejme Občni zbor.

Poročilo mora pred obravnavanjem na Občnem zboru pregledati Nadzorni odbor, ki mora opraviti nadzor predvsem nad finančnim in materialnim poslovanjem PGD in ugotoviti, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje PGD oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Premoženje PGD
38.  člen

Premoženje PGD sestavljajo nepremične in premične stvari, materialne pravice, denarna in druga sredstva, ki jih PGD pridobi s članarino, z darili, volili, s prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti in iz drugih virov.

PGD članom ne deli svojega premoženja. Če pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v skladu s tem Statutom.

O nakupu oziroma prodaji premičnin odloča Upravni odbor. Nepremičnine pa se lahko kupijo ali odtujijo le na osnovi sprejetega sklepa Občnega zbora.

9. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA
39.  člen

Delo PGD in njegovih organov je javno. Obveščanje članov poteka preko oglasne deske, sredstev javnega obveščanja, spletne strani in s pravico vpogleda v zapisnike organov PGD. Širša javnost se o delu PGD lahko seznani preko organiziranih okroglih miz, tiskovnih konferenc, vabil zainteresiranih predstavnikov na javne seje, spletne strani in udeležbe predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov PGD.
Za zagotovitev javnosti dela in za točnost informacij je odgovoren predsednik.

10. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA
40.  člen

Postopek za začetek sprememb in dopolnitev Statuta oziroma za sprejem novega Statuta se začne na podlagi sklepa Upravnega odbora, ki določi obseg sprememb in vprašanja, ki jih je treba urediti.
41.  člen

Za pripravo sprememb Statuta imenuje Upravni odbor delovno skupino.

Delovna skupina pripravi osnutek in ga predloži Upravnemu odboru.

Če Upravni odbor po razpravi predloženi osnutek sprejme, ga da v javno obravnavo članom PGD.

Po končani javni obravnavi Upravni odbor določi predlog sprememb in dopolnitev oziroma predlog novega Statuta in ga predloži Občnemu zboru v sprejem.

11. NAČIN PRENEHANJA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM
42.  člen

PGD lahko preneha:

 • po sklepu Občnega zbora, z večino glasov prisotnih članov;
 • s spojitvijo z drugim PGD ali pripojitvijo k drugemu PGD;
 • s stečajem;
 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja;
 • po samem zakonu.

V primeru prenehanja PGD se poravnajo vse obveznosti, proračunska sredstva se vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa se prenese na PGD, ki bo prevzel požarno območje oziroma na lokalno skupnost, na območju katere ima društvo svoj sedež.

12.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43.  člen

Ta Statut stopi v veljavo z dnem, ko ga je sprejel Občni zbor, uporabljati pa se sme, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z Zakonom o društvih.
Z dnem, ko se prične uporabljati ta Statut, preneha veljati Statut, ki ga je sprejel Občni zbor
dne  01. 03. 1996.


 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla